Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Hillevi Skoog; Anna Uhrbom , pp. 164. TKS/Fysisk planering, 2008.

The work

Författare / Author: Hillevi Skoog, Anna Uhrbom
hilleviskoog@gmail.com, anna.uhrbom@gmail.com
Titel / Title: Bostadsförtätning i Göteborgsregionen Fallstudie - Mölndal och Mölnlycke
Abstrakt Abstract:

Förtätning innebär att nya byggnader placeras i anslutning till redan
bebyggda områden så att befintlig service, infrastruktur och trafiksystem kan utnyttjas och förstärkas.

Vårt examensarbete handlar om bostadsförtätning i Göteborgsregionen. Vi diskuterar begreppet förtätning och har genomfört fallstudier på två platser i orterna Mölndal och Mölnlycke strax utanför Göteborg.

Arbetet inleds med en genomgång av olika förtätningstyper och dess positiva och negativa konsekvenser. Ökad exploatering ger fler bostäder i attraktiva områden, men innebär också ökad trafik och andra påfrestningar för dem som bor i närheten. Ibland planeras förtätning i grönområden, på parkeringsplatser och fotbollsplaner som människor gärna vill behålla.

Både Mölndal och Mölnlycke präglas av närheten till Göteborg, många pendlar till arbeten i storstan. Men båda dessa samhällen har vuxit upp runt industrier och näringslivet blomstrar även i dag. Vi ger en historisk tillbakablick och pekar sedan på möjlig utbyggnad genom förtätning. Två områden valdes ut som lämpliga: Pedagogen i Mölndal och Hönekulla By i Mölnlycke.

Området som vi kallar Pedagogen har förlorat sin tidigare funktion som högskola. Vårt förslag innebär nya bostäder istället för en stor kompakt institutionsbyggnad.

Hönekulla By har ett centralt läge i Mölnlycke, men få vistas i den otillgängliga snårskogen. Området har en kuperad terräng varför vi föreslår byggnader som anpassas till denna och tar vara på möjligheten till utblickar. En bebyggelse med bostäder i dessa områden bidrar till ökat underlag för kollektivtrafiken, den lokala handeln och annan service.

Förtätning är ett bra alternativ till utspridd bebyggelse på jungfrulig mark längre från centrum. Negativa konsekvenser är att gamla kulturmiljöer påverkas och nostalgiska värden kan gå förlorade. Men med nya intressanta boendemiljöer i strategiska lägen hoppas vi kunna förstärka attraktiviteten i dessa orter.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Housing

Nyckelord / Keywords: Göteborgsriegionen, Förtätning, Mölndal, Mölnlycke

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 02/18/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Gunnar Nyström, Gösta Blücher
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Fysisk planering
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Samtliga fotografier är tagna av författarna. Flygfoton är hämtade från www.eniro.se och grundkartor har använts med tillstånd från Mölndal och Härryda kommun.