Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Carl-Henric Havilehto; Richard Holmén , pp. 52. MAM/Sektionen för Management, 2012.

The work

Författare / Author: Carl-Henric Havilehto, Richard Holmén
carlhenric@telia.com, skatkullen22@hotmail.com
Titel / Title: Pedagogiskt ledarskap vid en omorganisation - chefers uppfattningar av det egna ledarskapet
Översatt titel / Translated title: Pedagogical leadership in a reorganization – managers' conceptions of their own leadership
Abstrakt Abstract:

Syftet med studien var att utveckla kunskap och förståelse för chefers och ledares uppfattningar av det egna pedagogiska ledarskapet under en större organisationsförändring. Frågeställningen formulerades som: Vilka kvalitativa skillnader i uppfattningen av sitt eget pedagogiska ledarskap finns hos chefer under en omorganisation? För att få svar på vår forskningsfråga utfördes en kvalitativ datainsamling medelst intervjuer med åtta chefer på områdes- och sektorsnivå inom Göteborgs Stad. Studien har en fenomenografisk ansats vilket inneburit att teoribildningen i första hand var induktiv då den utgår från den funna empirin men för att göra det studerade fenomenet greppbart och möjligt att tolka har ett abduktivt förhållningssätt genomsyrat forskningen där både empiri och applikabla teorier presenterats och klargjorts för läsaren, teorier explicit kopplade till lärande och ledarskap. I resultatet framkommer ett flertal kvalitativa skillnader i chefernas uppfattningar av sitt eget ledarskap vilka presenteras under tre olika beskrivningskategorier: Att leda progressivt och utvecklingsinriktat, Att leda med stabilitet och trygghet samt Att leda fokuserat och målinriktat. Inom dessa beskrivningskategorier, som även utgör det huvudsakliga resultatet av studien, återfanns ett flertal olika ledardimensioner och ledarskapsstilar vilka analyseras, avhandlas och redovisas i tolknings- och diskussionskapitlen. En slutsats som kan dras är att det pedagogiska ledarskapet till viss del förändrats som ett resultat av att den pågående omorganisationens medfört förändrade arbetsuppgifter men kan även ses som ett resultat av den tydliga mål- och resultatinriktning kopplat till ett fokuserat medborgarperspektiv som genomsyrar organisationen som helhet.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: The purpose of this study was to develop knowledge and understanding of directing managers' perceptions of their own pedagogical leadership during a major organizational change. The question at issue was formulated as: What qualitatively different conceptions of their own pedagogical leadership do managers have during a reorganization? To get answers to our research question was a qualitative data collection through interviews conducted with eight managers in the City of Gothenburg directing administration level. The study has a phenomenographic approach, which has meant that the theory in the first place becomes inductive when it is based on the found empirical data. In order to make the studied phenomenon of tangible and open to interpretation has an abductive approach permeated the research in which both empirical and relevant theories were presented and made clear to the reader , theories explicitly linked to learning and leadership. The result shows a number of qualitative differences in their views of their own leadership, who are presented for three different descriptive categories: Leading progressive and development-oriented, Leading with stability and security and Leading focused and case oriented. Within these descriptive categories, which also constitutes the main result of the study, were found a number of different dimensions of leadership and leadership styles – analyzed, discussed and reported in the interpretation and discussion chapters. One conclusion to be drawn is that pedagogical leadership to some extent changed as a result of the ongoing reorganization modify its tasks but can also be seen as a result of the clear case- and results orientation coupled with a focused perspective of the citizen that permeates the organization as a whole.
Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Education

Nyckelord / Keywords: Chefskap, fokuserat, ledarskap, ledarskapsdimensioner, ledarskapsstilar, omorganisation, pedagogiskt ledarskap, progressivt, reproduktivt lärande, trygghet, utvecklingsinriktat lärande, uppfattningar

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8v8q3u
Program:/ Programme Samhällsvetarprogrammet för lärande, utveckling och kommunikation
Registreringsdatum / Date of registration: 06/13/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Ingalill Johansson
Examinator / Examiner: Victoria Carlsson Wahlgren
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012havilehto.pdf (522 kB, öppnas i nytt fönster)