Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Lars Lanevi; Fredrik Persson , pp. 25. HAL/Sektionen för hälsa, 2008.

The work

Författare / Author: Lars Lanevi, Fredrik Persson
Titel / Title: Postoperativ smärthantering - Ur ett sjuksköterskeperspektiv
Abstrakt Abstract:

Postoperativ smärta är en vanlig företeelse efter operationer. Sjuksköterskan ska kunna bedöma smärta, utvärdera smärtlindringen och därmed kunna lindra lidande. Syftet med denna studie var att belysa postoperativ smärthantering ur ett sjuksköterskeperspektiv. Metoden var en litteraturstudie som har genomförts med en kvalitativ ansats. Datainsamlingen har skett genom artikelsökning i olika databaser. Analysen genomfördes enligt Graneheim och Lundmans analysmetod. Resultatet visar betydelsen av sjuksköterskornas inställning till postoperativ smärthantering. Det finns många sjuksköterskor som känner hjälplöshet inför smärthanteringen av postoperativa patienter och de konstaterar vikten av kunskap. Sjuksköterskorna hade olika strategier i deras smärtbedömning. Slutsatsen av studien var att postoperativ smärthantering är ett komplext område där sjuksköterskan måste ta hänsyn till många aspekter. Denna litteraturstudie påvisar inställningens betydelse hos sjuksköterskan och att det finns ett behov av generella direktiv vid postoperativ smärthantering.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: omvårdnad, postoperativ smärta, sjuksköterskeperspektiv, smärtbedömning, smärthantering

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 11/26/2009
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Agneta Lindvall
Examinator / Examiner: Ylva Hellström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: larsl_fredrikp_2.pdf (412 kB, öppnas i nytt fönster)