Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Kristina Wallander , pp. 100. TKS/Fysisk planering, 2004.

The work

Författare / Author: Kristina Wallander
w.e@tele2.se
Titel / Title: Kustens bebyggelse - landskapets identiet
Översatt titel / Translated title: Coastal building - landscape identity
Abstrakt Abstract:

Förändringar pågår ständigt i samhället och är beroende av många olika processer. Så är även fallet längs kusten, vilket avspeglar sig bl a i bebyggelsen och nyttjandet av landskapet.

Under början av 1900-talet blev kusten ett alltmer attraktivt rekreationsområde och stora områden togs i anspråk för fritidsbebyggelse. Idag är bilden en annan och kustzonen har blivit allt mer attraktiv som permanentbostadsort. Detta ställer nya krav på både miljön och bebyggelsen i kustlandskapet. Naturen och de förutsättningar som rådde på platsen var ofta grunden för den ursprungliga bebyggelsens utformning. Idag sker istället en anpassning av platsen efter bebyggelsens förutsättningar, vilket kan medföra att hela bebyggelsemiljön förändras radikalt.

För att kunna anpassa tillkommande bebyggelse till befintlig miljö är det viktigt att känna till områdets historia och den lokala bebyggelsetradition. Målet med examensarbetet har därför varit att identifiera vad som utgör den lokala bebyggelsetraditionen i kustsamhällena Matvik och Saxemara samt att studera hur denna kan ligga till grund för ny bebyggelses anpassning till befintlig miljö i områdena.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning

Nyckelord / Keywords: bebyggelsetradition, kustbebyggelse, Matvik, Saxemara

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Ingrid Persson
ingrid.persson@bth.se
Examinator / Examiner: Anita Larsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Fysisk planering
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Kristina Wallander
tele:0708-918672