Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Adela Briznik; Linda Hansson , pp. 31. HAL/Sektionen för hälsa, 2008.

The work

Författare / Author: Adela Briznik, Linda Hansson
Titel / Title: Männens svåra situationer när kvinnorna drabbas av bröstcancer
Abstrakt Abstract:

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor i Sverige och övriga världen. Varje år drabbas cirka 7000 kvinnor i Sverige. Bakom varje bröstcancer drabbad kvinna finns det i allmänhet en man eller make som har en betydande roll i hela sjukdomsförloppet. Syftet med studien var att belysa männens svåra situationer som närstående när kvinnan drabbas av bröstcancer. Metoden som användes var en kvalitativ litteraturstudie som utgick från elva vetenskapliga artiklar. Analysen grundades på Graneheims och Lundmans (2003) analysmodell och specificerades på den manifesta delen. Resultatet presenterades utifrån olika kategorier samt två subkatergorier som belyste männens svåra situationer. Den svåraste emotionella tiden var vid diagnosbeskedet. Förhållandet mellan mannen och kvinnan förändrades antigen till det negativa eller positiva. Den sexuella relationen blev annorlunda då männen upplevde att kvinnans självförtroende och kroppsuppfattning förändrades. Informationsbristen gjorde att männen kände sig maktlösa och hade svårt att hantera olika situationer. Det fanns delade meningar kring informationen männen fick av vårdpersonalen. Männen fick ta på sig nya roller som det primära stödet och mer ansvar i hushållet.
I slutsatsen framkom det att männen genomgår många olika svåra situationer när kvinnan drabbas av bröstcancer. Han skulle vara det primära stödet, ta hand om hushållet och samtidigt försörja familjen. Det skulle behövas en omvårdnadsmodell som inriktas på männens svåra situationer som närstående. Eftersom det bidrar som hjälpmedel för vårdpersonalen att kunna förbättras som stöd och bistå med adekvat information.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: bröstcancer, information, nya, roller, män, relationen, svåra, situationer

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 11/27/2009
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Monika Nilsson
Examinator / Examiner: Göran Holst
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00