Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Ida Bengtsson; Emma Olsson , pp. 24. HAL/Sektionen för hälsa, 2008.

The work

Författare / Author: Ida Bengtsson, Emma Olsson
Titel / Title: Livet blir det jag gör det till, med eller utan MS” - Tre kvinnors upplevelser av att leva med sjukdomen multipel skleros
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Bakgrunden innehåller fakta om den kroniska sjukdomen multipel skleros, MS, som är en neurologisk sjukdom. Idag har 12000 människor i Sverige diagnosen, och ytterligare 400 diagnostiseras varje år. Sjukdomen kan leda till funktionsnedsättning och många med diagnosen blir beroende av hjälp och hjälpmedel. Detta kan inverka på individens livsvärld, välbefinnande, lidande och självbild, samt den subjektiva och den levda kroppen. Benner och Wrubels omvårdnadsteori har valts, eftersom de inriktar sig på individens egna upplevelser av välbefinnande och ohälsa. Syfte: Syftet var att beskriva tre kvinnors upplevelser av att leva med den kroniska sjukdomen multipel skleros. Metod: Studien grundas på tre självbiografiska böcker och är en kvalitativ litteraturstudie. Analysen gjordes efter Graneheim och Lundmans beskrivning av en innehållsanalys. Resultat: I resultatet framkom fem kategorier: ”Upplevelser av kunskap och brist på kunskap”, ”Upplevelser av oro”, ”Upplevelser av att sjukdomen påverkar kroppen”, ”Upplevelser av att bli beroende” och ”Upplevelser av att lära sig leva med sjukdomen”. Slutsats: Information är viktigt för att lindra oro hos individen och dennes närstående. Att inte bara se till de fysiska begränsningarna – utan fokusera på individens upplevelser och känslor är också av vikt.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Kvinnor, lidande, livsvärld, multipel skleros, upplevelser, välbefinnande

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 10/28/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Bert-Åke Nyström
Examinator / Examiner: Göran Holst
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: idab_emmao_2.pdf (346 kB, öppnas i nytt fönster)