Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Emma Lack; Agathe Strömberg , pp. 23. HAL/Sektionen för hälsa, 2009.

The work

Författare / Author: Emma Lack, Agathe Strömberg
Titel / Title: Anhörigas upplevelser av att vårda en anhörig som har fått stroke - En Litteraturstudie.
Abstrakt Abstract:

I bakgrunden framkommer det att många anhöriga får axla en roll som vårdare i hemmet när deras anhöriga fått en stroke. Detta är för många en ny situation som innebär att de måste lära sig nya kunskaper men även att leva i en ny roll i sin relation till sin anhörige. Syftet med studien var att beskriva anhörigas upplevelser av att i hemmet vårda en anhörig som har fått stroke. Metoden som användes var en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Vetenskapliga artiklar bearbetades med Graneheim och Lundmans (2004) analysmetod. De kvalitetsgranskades enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006). Resultatet visade att informationsbrist var ett av de största problemområden en anhörig som vårdar råkar ut för. Men det fanns även positiva fördelar såsom hopp och gemenskap. Ansvaret i den nya rollen som vårdare innebar upplevelser av övermäktighet och i många fall togs det för givet att de anhöriga kunde ta hand om sin anhörige. I slutsatsen visades att anhöriga vårdar upplevde blandade känslor och framförallt stor informationsbrist. Trots detta kunde många känna sig tillfreds och positiva till deras nya oförberedda uppgifter.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: stroke, anhörig, upplevelse, vårda, hemmet, vårda i hemmet

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 07/05/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Helene Johnsson
Examinator / Examiner: Cecilia Fagerström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: emmal_agathes.pdf (157 kB, öppnas i nytt fönster)