Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Fredrik Niklasson; Andreas Wittzell , pp. 61. MAM/Sektionen för Management, 2012.

The work

Författare / Author: Fredrik Niklasson, Andreas Wittzell
Titel / Title: Jämförbarhet i finansiell riskredovisning - En studie av svensknoterade bolag i telekommunikations- och materialbranschen ur en potentiell investerares perspektiv
Abstrakt Abstract:

Syfte: Att ur en potentiell investerares perspektiv undersöka hur jämförbarheten i den finansiella riskredovisningen har förändrats på senare tid och hur innehållet förhåller sig till de regler och standarder som satts upp av IASB och IFRS. Uppsatsen ska också ge en uppdaterad bild av hur jämförbarheten i bolagens finansiella riskredovisning ser ut.

Metod: Uppsatsen har genomförts via en empirisk studie av årsredovisningar på samtliga telekommunikations- och materialbolag på Stockholmsbörsens Large Cap-lista. En innehållsanalys har gjorts på kredit-, likviditets- och valutarisker, lokaliserade med hjälp av ett mätinstrument baserad på tidigare forskning. Årsredovisningarna som använts är från åren 2009-2011.

Slutsatser: Vi finner att de enskilda bolagens redovisning av kredit-, likviditets- eller valutarisk inte har förändrats nämnvärt under perioden 2009 till 2011. Detta leder till att den potentiella investerarens möjlighet att jämföra mellan bolag, inom branscher och mellan branscher under samma år inte har förbättrats under perioden. Eftersom den finansiella riskredovisningen enligt tidigare studier har förändrats mellan perioder innebär de senaste årens avsaknad av förändring att jämförbarheten mellan perioder inom samma bolag ökar. Detta leder till en minskad kostnad för den potentiella investeraren när han vill ta fram prognosrelevant data för att bilda sig en uppfattning om utveckling i företagets finansiella riskredovisning. Denna utveckling tros minska informationsasymmetrin inom gruppen potentiella investerare.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Information

Nyckelord / Keywords: Jämförbarhet, riskredovisning, informationsasymmetri, IFRS

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8vueg9
Program:/ Programme Ekonom online
Registreringsdatum / Date of registration: 07/03/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Henrik Sällberg
Examinator / Examiner: Marie Aurell
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012niklasson.pdf (375 kB, öppnas i nytt fönster)