Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Jessica Sandin; Klara Hedgärd 2004:06, pp. 25. HAL/Sektionen för hälsa, 2004.

The work

Författare / Author: Jessica Sandin, Klara Hedgärd
Titel / Title: Sjuksköterskans bedömning av patientens postoperativa smärta
Översatt titel / Translated title: Nurses assessment of patients' pain postoperatively
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: En bra bedömning av smärta postoperativt är en förutsättning för en adekvat smärtlindring. För att kunna se och förstå patientens problem krävs en fungerande interaktion mellan sjuksköterska och patient. Flera studier visar att patientens smärta underskattas postoperativt, därför kan det vara av vikt att belysa hur sjuksköterskans smärtbedömning går till. Syfte: Syftet med studien var att belysa hur sjuksköterskan bedömer postoperativ smärta. Frågeställningarna var: Hur går sjuksköterskan till väga för att bedöma postoperativ smärta? Vad påverkar sjuksköterskan vid smärtbedömningen? Metod: Litteraturstudien byggde på vetenskapliga artiklar varav fyra kvalitativa, en kvantitativ, en kombinerat kvalitativ/kvantitativ samt en kvalitativ avhandling. Studierna analyserades med inspiration av Burnards (1991) innehållsanalys, för att komma fram till olika teman. Resultat: Fem olika teman fram i resultatet. Sjuksköterskan bedömde postoperativ smärta genom att titta på patientens ansikte och kropp, genom samtal, genom att utföra medicinska kontroller samt användning av smärtskalor. Erfarenhet var en faktor som kunde påverka sjuksköterskan positivt och negativt i smärtbedömningen. Det som också framkom i resultatet var att sjuksköterskan underskattade patientens postoperativa smärta. Diskussion: Trots att sjuksköterskan bedömde smärta på många olika sätt, framkom att postoperativ smärta är underskattad.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: postoperativ smärta, bedömning, kroppsspråk, smärtskala, erfarenhet, underskatta

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 11/24/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Gunilla Ramstedt
gunilla.ramsedt@bth.se
Examinator / Examiner: Göran Holst
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: postoperativ smärta.pdf (1410 kB, öppnas i nytt fönster)