Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Falak Zeb; Sajid Naseem MSC-2010:11, pp. 109. COM/School of Computing, 2010.

The work

Författare / Author: Falak Zeb, Sajid Naseem
Falakzeb@ymail.com, Sajidnaseem.bth@gmail.com
Titel / Title: Guidelines for the Deployment of Biometrics Technology in Blekinge Health Care System with the Focus on Human Perceptions and Cost Factor
Översatt titel / Translated title: Riktlinjer för införande av biometri Technology i Blekinge hälso-och sjukvården med fokus på mänskliga föreställningar och kostnadsfaktor
Abstrakt Abstract:

Biometrics Technology is an authentication technology that identifies the individuals from their physical and behavioral characteristics. Despite the fact that biometrics technology provides robust authentication and enhanced security, it has not yet been implemented in many parts of the world due to certain issues i.e. human perceptions of the biometrics technology and cost factor, involved in the deployment of biometrics technology.

As the biometrics technology involves identity management of individuals that’s why the humans perceptions of biometrics technology i.e. privacy concerns, security concerns and user acceptance issue play a very important role in the deployment of biometrics technology. There for the human perceptions and cost factor need to be considered before any deployment of biometrics technology.

The aim of this thesis work is to study and analyze how the people’s perceptions and cost factor can be solved for the deployment of biometrics technology in Blekinge health care system. Literature study, interviews and survey are performed by authors for the identification and understanding of the human perceptions and cost factor. Based on these, solutions in form of guidelines to the issues involved in the biometrics technology deployment in Blekinge health care system Sweden are given.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Biometri Teknik är en autentisering teknik som identifierar individer från deras fysiska och beteendemässiga egenskaper. Trots att biometriska tekniken ger en robust autentisering och ökad säkerhet, har det ännu inte genomförts i många delar av världen på grund av vissa frågor som exempelvis mänskliga uppfattningar om biometriska tekniken och extra kostnader, som deltar i användningen av biometriska tekniken.

Eftersom biometriska tekniken innebär identitetshantering av individer som är anledningen till att människor uppfattningar av biometriska tekniken dvs rör skyddet av privatlivet, säkerhetsfrågor och användarnas inställning fråga spelar en mycket viktig roll i spridningen av biometriska tekniken. Där för människors uppfattningar och kostnad faktor måste beaktas innan en eventuell utplacering av biometriska tekniken.

Syftet med detta examensarbete är att studera och analysera hur människors uppfattning och kostnad faktor kan lösas för införande av biometri teknik i Blekinge hälsovårdssystemet. Litteraturstudie, intervjuer och undersökningar utförs av författare för identifiering och förståelse av människans förnimmelser och kostnad faktor. Baserat på dessa, är lösningar i form av riktlinjer för de frågor som berörs av biometri spridningen av tekniken i Blekinge sjukvårdssystem Sverige ges.
Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\General
Datavetenskap - Computer Science\Effects on Society
Datavetenskap - Computer Science\Networks and Communications
Nyckelord / Keywords: Biometrics Technology, Blekinge Health Care, Human Perceptions, Privacy, Security, User Acceptance Issues, Cost

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Datavetenskapligt program/Computer Science
Registreringsdatum / Date of registration: 02/03/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: Masterarbete/Master's Thesis (120 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Hans Kyhlbäck
hky@bth.se
Examinator / Examiner: Guohua Bai
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: COM/School of Computing

+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: Landstinget Blekinge Wämö Center (Blekinge County Counci Wämö Centerl)
Anmärkningar / Comments:

Falakzeb@ymail.com, Sajidnaseem.bth@gmail.com