Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Sandra Bengtsson; Sara Gnospelius , pp. 36. TEK/avd. för interaktion och systemdesign, 2004.

The work

Författare / Author: Sandra Bengtsson, Sara Gnospelius
Titel / Title: XP ett stöd eller ett hinder?
Abstrakt Abstract:

Detta arbete är en reflektion över ett programvaruutvecklingsprojekt, WAIS, och den arbetsmetodik som användes för detta projekt. Arbetsmetodiken för utvecklings-projektet var Extreme Programming (XP) och vi ifrågasätter om detta val var lämpligt för ett projekt som WAIS. Projektet genomfördes vid Blekinge Tekniska Högskola under våren 2004.

Utvecklingsprojektet WAIS var en del av ett större projekt, AIS 42, som stöds av VINNOVA. Huvudprojektets bakgrund och syfte beskrivs för att läsaren skall förstå den roll projektet hade. Studenternas uppgift har varit att utveckla en prototyp för ett system som skall sprida information relaterad till logistik och transporter. Slutanvändarna till systemet är många och de tillhör olika organisationer som är spridda både fysiskt och verksamhetsmässigt.

Arbetsmetodiken XP faller in under paraplybegreppet Agile manifesto vilkas principer beskrivs i detta arbete. Paralleller dras till arbetsprocessen och dess resultat som projektgruppen har utfört. Vi reflekterar över projektarbetet och arbetsmetodiken utifrån det perspektiv som växt fram under våra år på MDA-programmet. Synsättet bygger bland annat på particpatory design och människa-datorinteraktion där användarmedverkan har en central roll vid utvecklingsprocesser.

Vår slutsats visar att utvecklingsprojektet gått miste om flera av de fördelar som arbetsmetodiken XP kan ge. De orsaker som identifierades var: tidsaspekter, tillgång till aktörer och avsaknaden av en tydlig gemensam målbild.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: This thesis is a reflection over a software engineering project, WAIS, and the work methodology that has been used within the project. Extreme Programming (XP) was the work methodology used during the process of development. We question if the choice of work methodology is suitable for this kind of project. The project was running by student during spring 2004 at Blekinge Institute of technology (BTH).

The project WAIS was a part of a larger project named AIS 42 that runs with funds from VINNOVA. The main projects background and purpose are described in thesis so that the reader can understand the students’ part in the projects as a whole. The students’ main task was to develop a prototype for a system that disseminates information about logistics and transports. The system has many different end users and they come from various organizations that are spread out both physical and organizational.

XP is treated as a methodology with in Agile manifesto, which principles are being explained in the thesis. Parallels are being drawn between the work process and the result from the work done. We reflect over the process and the work methodology from a perspective that has been brought forth from our years of education at BTH. The approach is built up upon theories from participatory design and human computer interaction where the user has an essential part of the process of development.

The conclusion shows that the project has missed some of the advantages that XP brings. The reasons that we identified were; timeaspects, access to users and the lack of a joint objectiv.
Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\General
Arbetsvetenskap - Human Work Science\General
Nyckelord / Keywords: Agile manifesto, Extreme Programming (XP), Participatory Design (PD), Människa- datorinteraktion (MDI)

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Människor Datateknik Arbetsliv/Human Work Science
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Christina Hansson, Kari Rönkkö
Examinator / Examiner: Bo-Krister Vesterlund
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TEK/avd. för interaktion och systemdesign
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: xp_ett_stöd_eller_ett_hinder.pdf (719 kB, öppnas i nytt fönster)