Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Anna Saager; Carina Ekstrand 2004:01, pp. 24. HAL/Sektionen för hälsa, 2004.

The work

Författare / Author: Anna Saager, Carina Ekstrand
Titel / Title: Hur den smärtpåverkade patienten upplever bemötandet av den professionella vårdaren
Översatt titel / Translated title: Care encounter -a literature study about how the patient suffering from pain experiences the encounter the the health care professional
Abstrakt Abstract:

Smärta är vanligt förekommande bland människor i samhället. Flertalet av dessa smärtdrabbade tvekar att söka vård och därför blir mötet mellan vårdaren och den drabbade betydelsefullt. Studiens syfte var att få en ökad förståelse för hur patienten med smärta upplever bemötandet av vårdaren. Det finns brister i omvårdnadsforskning inom detta område och därför bör problemet få mer uppmärksamhet. Som teoretisk referensram har Martinsens behovsteori använts, då denna stämmer väl överens med hur patienten och vårdaren är i förhållande till varandra. Resultatet uppmärksammade följande teman, vilka påverkade patientens syn på vårdmötet; vikten av en betydelsefull vårdrelation, professionellt stöd, ömsesidigt förtroende, samt socialt och emotionellt stöd. I diskussionen framkom det, att den professionella vårdarens bemötande av patienten spelade en viktig roll för patientens sätt att kunna hantera sin smärta.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: attityd, omvårdnad, upplevelse, berättelse, vård, smärta, patient

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 09/27/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Sigrid Johansson
sigrid.johansson@bth.se
Examinator / Examiner: Ylva Hellström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: smärtpåverkade patienten.pdf (1447 kB, öppnas i nytt fönster)