Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Marina Mattsson; Johanna Olofsson; Louise Larsson , pp. 54. MAM/Sektionen för Management, 2005.

The work

Författare / Author: Marina Mattsson, Johanna Olofsson, Louise Larsson
mamg02@student.bth.se, jooe02@student.bth.se, lola02@student.bth.se
Titel / Title: Riskanalys I Utvecklingsprojekt
Översatt titel / Translated title: Risk analysis in innovation project
Abstrakt Abstract:

Sammanfattning


Titel: Riskanalys i Utvecklingsprojekt

Författare: Marina Mattsson, Johanna Olofsson, Louise Larsson

Handledare: Eva Lövstål

Institution: Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola

Kurs: Kandidatarbete i företagsekonomi, 10 poäng

Syfte: Med utgångspunkt från problemdiskussionen är vårt syfte att ta fram dimensioner som är lämpliga för att beskriva hur utvecklingsprojekt gör riskanalyser och vad dessa innehåller.

Metod: Vi har i vår uppsats använt oss av en kvalitativ metod. Vi har genom muntliga intervjuer försökt reda ut hur man i produktutvecklingsprojekt gör riskanalyser. Vi har läst forskningsartiklar och litteratur för att sedan gå ut och göra vår empiriska undersökning. Detta för att göra jämförelser mellan författarna och projekten.

Slutsatser: I de produktutvecklingsprojekt som vi har haft tillfälle att studera gör alla riskanalys. De använder sig av olika formella och intuitiva metoder/tekniker för att göra detta. En del gör riskanalysen kontinuerligt, medan de i vissa projekt bara gör den en gång. Genomförandet inkluderar även vem som gör riskanalysen. I en del av de projekt som vi studerat är hela projektgruppen med, medan det i de andra bara är projektledaren och/eller ledningen som gör riskanalysen. I två av projekten fanns även andra intressenter med då den gjordes. Vad riskanalysen innehöll var ett antal steg som man gick igenom systematiskt och/eller osystematiskt. För att följa upp riskanalysen använde de sig sedan av olika styrmedel.

Vi har inte hittat några mönster mellan de olika projekten, detta tror vi beror på att utvecklingsprojekt är så osäkra.Abstract


Title: Risk analysis in innovation project

Authors: Marina Mattsson, Johanna Olofsson, Louise Larsson

Supervisor: Eva Lövstål

Department: School of Management, Blekinge Institute of Technology

Course: Bachelor’s thesis in Business Administration, 10 credits

Purpose: Our purpose is to reveal dimensions that are adequate for the description of how innovation projects use risk analysis and their contents.

Method: We have used a qualitative method in our thesis. We have tried to investigate how innovation projects perform risk analysis through oral interviews. We have read research articles and literature to set up our empirical investigation to be able to make a comparative analyse between the authors and the projects.

Results: In the innovation projects we had the opportunity to study, they all performed a risk analyse. They used different formal and intuitive techniques to do them. Some do the analysis on a continuous basis while others did it only once. The realization even includes who did the analysis. In some of the projects the analysis were made by the whole group while others were performed by a project manager and/or the board. In two cases there were even third parts involved in the process. The content of the analysis was a number of steps taken systematically and/or unsystematically. To follow up the analysis they used different means of control.

We have not found any patterns between the different projects and we believe it is due to the uncertainty of innovation projects.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Management Control

Nyckelord / Keywords: Riskanalys, projekt och utvecklingsprojekt

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Informationsekonomi/Business Administration in Strategic Systems Management
Registreringsdatum / Date of registration: 06/16/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Eva Lövstål
elo@bth.se
Examinator / Examiner: Marie Aurell
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: riskanalys i utvecklingsprojekt.pdf (315 kB, öppnas i nytt fönster)