Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Emelie Rosenkvist; Jennie Wallfors , pp. 33. HAL/Sektionen för hälsa, 2012.

The work

Författare / Author: Emelie Rosenkvist, Jennie Wallfors
jennie-wal@hotmail.com
Titel / Title: Patienters värdighet i den palliativa vården utifrån sjuksköterskans perspektiv - En litteraturstudie
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Begreppet palliativ är latin, och betyder ungefär mantelomsvept vård. Värdighet är ett av målen inom palliativ vård. Det var viktigt att sjuksköterskor gav patienter tillfälle att själva beskriva hur en värdig död skulle se ut. Det var av vikt att sjuksköterskan lyssnade på patientens behov och önskemål. Den palliativa vården behövde vara anpassad till patientens egen syn på värdighet. Syfte: Syftet med studien var att beskriva patienters värdighet i den palliativa vården utifrån sjuksköterskans perspektiv. Metod: En kvalitativ litteraturstudie genomfördes med åtta vetenskapliga studier. En innehållsanalys utfördes efter den metod som Graneheim och Lundman beskriver. Resultat: Sjuksköterskan behövde anpassa vården individuellt, samt involvera patienten i den egna vården, för att värdighet skulle kunna upprätthållas i den palliativa vården. Det var viktigt att sjuksköterskan visade respekt för patienternas självbestämmande, så att patienterna skulle kunna uppnå värdighet. Sjuksköterskan arbetade tillsammans för att uppnå en god och värdig palliativ vård. Patienters värdighet kunde stärkas genom att sjuksköterskan bara satt tyst och lyssnade till patienterna. Slutsats: Sjuksköterskan behövde göra patienten delaktig i den egna vården, samt respektera patientens rätt till självbestämmande, för att värdighet skulle kunna uppnås. När sjuksköterskan lyssnade till patienten kunde en relation etableras, som kunde leda till att patientens värdighet bevarades.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Palliativ, vård, patienter, sjuksköterska, värdighet

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8svep4
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 03/30/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: Examensarbete för sjuksköterskeexamen/Degree project, Bachelor of Science in Nursing och/ and kandidatarbete/Bachelor's Thesis

Context

Handledare / Supervisor: Christel Borg
christel.borg@bth.se
Examinator / Examiner: Doris Bohman
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012rosenkvist.pdf (485 kB, öppnas i nytt fönster)