Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Jenny Jacobsson SSK 216, pp. 36. Inst. för hälso- och naturvetenskap/Dept. of Science and Health, 2001.

The work

Författare / Author: Jenny Jacobsson
jacobsson_jenny@hotmail.com
Titel / Title: Omvårdnadsarbete och följsamhet i relation till personer med typ-2 diabetes
Översatt titel / Translated title: Nursing and compliance related to people with type 2 diabetes
Abstrakt Abstract:

Diabetes är en kronisk sjukdom som hittills drabbat 120-150 miljoner människor världen över. Denna siffra beräknas fördubblas till år 2025 till 300 miljoner.
Ett av de största problemen i diabetesvården i dag är att mellan 1/3 och ¾ av alla personer som har diabetes brister i följsamheten.
Syftet med arbetet var att undersöka vad sjuksköterskor i Sverige och Norge upplever vara orsaker till en bristande följsamhet hos personer med typ-2 diabetes upp till 65 års ålder, samt hur sjuksköterskan jobbar för att få bästa följsamheten hos sina patienter.
För att få fram svaret på frågan gjordes en kvalitativ intervjustudie av tolv sjuksköterskor, sex i Sydsverige och sex i Östfold, Norge. Intervjumaterialet analyserades utifrån Dorothea Orems omvårdnadsteori.
Resultatet visar att orsaken till bristande följsamhet är något väldigt mångfacetterat, alla intervjuerna visade på flera olika faktorer som kan spela in. Därför är sjuksköterskan tvungen att individanpassa vården för att få bästa följsamheten.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Diabetes is a chronic disease that so far has affected 120-150 million people all over the world. This number is calculated to be doubled until year 2025 to 300 million people.
One of the biggest problem in diabetic care today is that between 1/3 and ¾ of all people with diabetes fail to comply with medical regimen.
The purpose with this study was to explore what nurses in Sweden and Norway experience to be the cause of non-compliance and how they work to get the best compliance from their patients. To find the answer to the question a qualitative interview study was performed featuring twelve nurses, six in southern Sweden and six in Östfold, Norway. The interview material was analyzed according to Dorothea Orem?s nursing theory.
The results show that the cause for non-compliance is something very complex, all interviews indicated on different factors that can take part. It is never only one factor that is causing the non-compliance, but several.
Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Typ-2 Diabetes, Omvårdnad, Följsamhet, Dorothea Orem

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Helen Persson
helen.persson@bth.se
Examinator / Examiner: Arne Rehnsfeldt
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för hälso- och naturvetenskap/Dept. of Science and Health

+46 455 780 00
Anmärkningar / Comments:

Mail: jacobsson_jenny@hotmail.com
Mobil: 0703-715143

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: färdig!.pdf (165 kB, öppnas i nytt fönster)