Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Maria Ibohm , pp. 49. DSN/School of Planning and Media Design, 2010.

The work

Författare / Author: Maria Ibohm
Titel / Title: Linnéuniversitetet i Kalmar - en fallstudie
Abstrakt Abstract:

Cityuniversitetet är ett begrepp på vår samtids universitetsmodell som innebär att universitetets lokaler ligger utspritt, helst på ett fåtal samlade platser i staden. Universitetsmodellen är nära knutet till den funktionsblandade staden, med stenstaden som ideal. Staden ser på universitet som en stor fördel i konkurrensen med andra städer och regioner och universiteten används i marknadsföringen av kunskapsregioner/städer.

Uppsatsen undersöker vad ett cityuniversitet är, om det finns ett samband mellan olika stadsbyggnadsideal och hur ett cityuniversitet skapas. Detta undersöks av en studie av litteratur och fallstudier av Göteborgs universitet och Malmö högskola som analyseras av en SWOT-analys. Uppsatsen utgörs också av en del som behandlar Kalmar, en del av Linnéuniversitetet, och hur Kalmar och Linnéuniversitetet kan skapa ett cityuniversitet utifrån stadens respektive universitetets visioner. Finns det någon skillnad mellan dessa parter? Metoden för delen som handlar om Kalmar har utgått från SWOT-analys av kommunens planer och kvalitativa respondentintervjuer.

Ett cityuniversitet innebär ett universitet som har sin verksamhet utspridd i staden och integrerar sin verksamhet med andra funktioner. Det finns ett samband mellan stadsbyggnadsideal och universitetstyper. Dagens ideal i stadsbyggnad är funktionsblandning och cityuniversitetet är blandat med andra verksamheter och är därmed en del av den funktionsblandade staden. I Kalmar har de intervjuade parterna gemensam ståndpunkt i vad de önskar sig av en ny universitetsbyggnad. Intervjuer, SWOT-analys och en inventering i Kalmar ligger till grund för ett enkelt gestaltningsförslag för en central tomt i Kalmar.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning

Nyckelord / Keywords: fysisk planering, cityuniversitet, stadsintegrerat universitet, stadsbyggnadsideal

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 08/22/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Gunnar Nyström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: linnéuniversitetet i kalmar - en fallstudie.pdf (33936 kB, öppnas i nytt fönster)