Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Helén Karlsson , pp. 60. TKS/Fysisk planering, 2008.

The work

Författare / Author: Helén Karlsson
Titel / Title: LÅNGEBRO Stadsförnyelse i Kristianstad
Abstrakt Abstract:

Examensarbetet presenterar ett förslag till stadsomvandling på Långebro, som är ett centralt beläget verksamhetsområde sydost om Kristianstad centrum. Föreslaget ska fungera som underlag och inspirationskälla för att visa hur området kan nyexploateras såvida de stora och störande anläggningarna i området flyttas ut till stadens periferi, där de en gång förlades. Nu har staden växt och området har god potential att integrerads med Kristianstads centrum.
Målet för det nedgångna och lågexploaterade verksamhetsområdet har varit att skapa en måttfull, vacker och attraktiv funktionsblandad stadsdel med mark för bostäder, arbetsplatser, handel och rekreation. Områdets närhet till Kristianstads centrum har gjort att innerstadens utformning av kvarter, parker, torg och rumsbildningar har varit förebild för den nya stadsdelen. Planförslagets har däremot vägt upp centrumets nackdelar med för få grönytor och för få varierande bostadsalternativ.
Resultatet blev ett planförslag innehållande ca 2.500 bostäder med varierande husutformning, två nya boulevarder dit mer kommers med liv och rörelse förläggs, kajpromenad längs med Helge å för att öka vattenkontakten, ett torg, flera parker samt ett ”park and ride” tåg. Det sistnämnda för att överbygga trafikproblematiken i området och den övriga staden.
Det slutliga planförslaget har föregåtts av ett grundligt inventeringsarbete, där planeringsförutsättningarna har klarlagts såsom infrastruktur, mark och vatten, natur och landskap samt stadens översiktsplan och framtidsvisioner. Vidare har fyra liknande centrumnära verksamhetsområden som stadsomvandlats eller är planeringsfasen presenterats för att få inblick och inspiration till hur andra områden, likt Långebro, har planerats. Utifrån detta har planförslaget utvecklats för att ta vara på områdets kvalitéer och avhjälpa områdets existerande brister.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning

Nyckelord / Keywords: Stadsförnyelse

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 04/08/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Fysisk planering
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Flygfotot på sidan 7 har använts i tillstånd från Patrik Olofsson/N © Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike och fotona på sidan 8 och 43 har använts i tillstånd från Regionsmuseet, Kristianstad. Grundkartorna har använts med tillstånd från Kristianstad kommun. Övriga fotografier är tagna av författaren.

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: långebro stadsförnyelse i kristianstad.pdf (10038 kB, öppnas i nytt fönster)