Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Anna Nilsson , pp. 65. Inst. för fysisk planering/Dept. of Spatial Planning, 2003.

The work

Författare / Author: Anna Nilsson
Titel / Title: Ökad cykling -en studie om möjligheterna till att överföra korta resor med bil till cykel i Växjö
Abstrakt Abstract:

Tätorterna Sverige har länge präglats av bilismens utveckling. Spridda boendemönster och den allt mer utbredda externhandeln är några faktorer som bidragit till bilismens utveckling. Andelen cykelresor i Sverige uppgår idag till ca 12 % av alla resor, det finns dock länder där cykeltrafiken idag uppgår till 30 - 40 %. I Sverige är idag ca 60 % av persontransporterna kortare än 5 kilometer, och av dessa sker nästan hälften med bil.

Staten har i ett flertal olika sammanhang uttryckt en vilja för ett ökat användande av miljöanpassade transportmedel. I juni 1998 beslutar riksdagen om ett övergripande mål för transportpolitiken, vilket går ut på att säkerställa en samhällsekonomisk, effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.

Att försöka överföra de korta resorna som sker med bil till cykel är en komplex uppgift men som torde kunna ha stor potential, både för individen och samhället i form av förbättrad hälsa och miljö. En fungerande infrastruktur för cykel kräver dessutom betydligt mindre utrymme i anspråk än motsvarande för biltrafik. En ökad cykeltrafik kan därför bidra till att frigöra värdefull mark, vilken i sin tur kan utnyttjas till andra och bättre ändamål.

Valet av färdmedel beror på ett flertal olika faktorer, exempelvis väder och bilinnehav, men störst betydelse har förmodligen vanan. Undersökningar visar nämligen att det är mycket vanligt att man väljer bilen av ren bekvämlighet och av ”gammal” vana. Cyklandet måste därför bli bekvämare, framförallt om det ska finnas en möjlighet att kunna locka bilister till att istället använda cykel. Genom exempelvis förbättringar av cykelvägar, bekämpning av cykelstölder och förbättrade rutiner för vinterväghållning kan bristerna i cykelvägnätet förbättras. Men lösningar som enbart syftar till att förbättra för cyklisterna har inte visat sig ge önskat resultat. Parallellt med åtgärder för att öka bekvämligheten för cyklisterna måste också bilkörandet göras mer obekvämt, exempelvis genom begränsad framkomlighet i vägnätet och minskade parkeringsmöjligheter.

Växjö kommun har under ett antal år arbetat med frågor som rör cykeltrafiken. Genom olika projekt och kampanjer har kommunen satsat på att försöka öka andelen cyklister. En resvaneundersökning och en attitydundersökning har tydligt visat på vilka områden i Växjö som har en hög respektive låg frekvens av cyklister. Sandsbro, fem kilometer norr om centrum är en stadsdel som idag har en låg andel cyklister. I området bor mycket barnfamiljer och många hushåll har dessutom två bilar.

För att försöka öka andelen cyklister i detta område krävs åtgärder på både en lokal och övergripande nivå. Genom att bland annat se över barns skolvägar och göra dem säkrare finns en god chans att barn i större utsträckning än idag själva kan ta sig till skolan. Trenden är idag att allt fler föräldrar väljer att skjutsa sina barn både till skola och fritidsaktiviteter. Delvis beror detta på en ökad valbarhet av skolor och mer spridda fritidssysselsättningar. Vidare krävs alternativa cykelvägar, eftersom områden som på dagen kan uppfattas som natursköna på kvällen kan upplevas som mörka och skrämmande. Cykelstråken behöver också bli mer attraktiva, både i form av underhåll och utformning. Snöröjning bör exempelvis prioriteras på de större cykelstråken framför bilvägnätet, något som idag inte görs.

Förslagsdelen i detta arbete syftar till att både förbättra cykelvägnätet på den valda och inventerade sträckan men de ska också tjäna som inspiration för liknade problem på andra platser. Genom att bland annat tydliggöra cykelfält, föreslå ny bebyggelse, förändrad belysning och en förändrad utformning ska förhoppningsvis cykelstråken kunna bli mer attraktiva, säkra och trygga för alla dagens och morgondagens cyklister. Förutom dessa konkreta förslag finns det all anledning att även se över de olika nivåerna i planeringen, exempelvis att redan i översiktsplaneringen klargöra framtida markanspråk för gång- och cykeltrafiken.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Communications

Nyckelord / Keywords: cykel, cykling, cykla, färdmelel, färdmedelsval, trafik, resor

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Anita Larsson
anita.larsson@bth.se
Examinator / Examiner: Eva Öresjö
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för fysisk planering/Dept. of Spatial Planning
Inst. för fysisk planering S-371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.bth.se/ifp/