Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Asif Saeed MEE10:109, pp. 79. ING/School of Engineering, 2008.

The work

Författare / Author: Asif Saeed
asifsaeededu@yahoo.com
Titel / Title: on line condition monitoring system for wind turbine
Översatt titel / Translated title: På linjen övervakningssystem för vindkraftverk
Abstrakt Abstract:

Renewable energy plays a vital role in power industry to fulfil the growing demand of power in industrial sector and other utilities. Especially the wind power industry enormously expanded during the last few years. The fast expansion of the wind power market has also come with some problems that have been reported. The objective is to increase the reliability of wind turbine in order to prevent any break down, power outages and to increase the avaibility of the wind turbine generator.
The unforeseen failure of a component in a wind turbine or generator can have significant impact on the wind turbine economy; the right approach is to employ condition monitoring technique at every critical location of a wind turbine. The condition monitoring is a suitable method to prevent unplanned outages as a proactive maintenance strategy. Maintenance becomes vital for the preventation of unforeseen stoppages and complete break down of the machine in industrial facilities, their timely diagnosis and corrective measures can not be overseated. The prevention of catastrophic failures through early detection of incipient faults in the machine, increased the operational life with less failures and complete breakdown.
The study report focuses on the benefits for using a condition monitoring system for early fault detection. Various conventional and latest techniques of condition monitoring including signal processing methods for vibration analysis have been discussed. A basic frame work for the future work of condition monitoring system in wind turbine is also included. As a result of the study, the infrared thermography is proposed as an online condition monitoring for wind system, a thermographical approach has been proposed as a part of this thesis work. The infrared thermography technique is proposed as an integrated condition monitoring system to be used with the existing monitoring system as a retrofit design to increase the performance of early fault detection system.
Keywords: condition based maintenance, condition monitoring, maintenance system, vibration based maintenance, vibration monitoring, wind turbine condition monitoring.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Förnybar energi spelar en viktig roll inom kraftindustrin att möta den växande efterfrågan av makt i industrin och andra nyttigheter. Speciellt vindkraftsindustrin ökat kraftigt under de senaste åren. Den snabba expansionen av vindkraften marknaden har också kommit med en del problem som har rapporterats. Målet är att öka tillförlitligheten av vindkraftverk i syfte att förhindra bryta ner, elavbrott och för att öka avaibility av Vindkraftverk.
Den oförutsedda fel i en komponent i ett vindkraftverk eller generator kan ha en betydande inverkan på vindkraftverket ekonomin, att rätt metod är att använda teknik för tillståndskontroll varje kritiskt läge i ett vindkraftverk. Den tillståndskontroll är en lämplig metod för att förhindra oplanerade avbrott som ett proaktivt underhåll strategi. Underhåll blir avgörande för Förebyggande av oförutsedda driftstopp och fullständigt bryta ner på maskinen i industrianläggningar, kan deras snabb diagnos och korrigerande åtgärder inte overseated. Förebyggande av katastrofala misslyckanden genom tidig upptäckt av begynnande fel i maskinen, ökade livslängden med mindre fel och totalt sammanbrott.
Studien Rapporten fokuserar på fördelarna för att använda ett system för tillståndskontroll för tidig feldetektering. Olika konventionella och senaste tekniker för tillståndsövervakning inklusive metoder signalbehandling för vibrationsanalys har diskuterats. En grundläggande ramverk för det framtida arbetet för tillståndsövervakning system i vindkraftverk ingår också. Som ett resultat av studien är IR-termografi föreslås som en online tillståndsövervakning för vind-systemet, har en thermographical strategi har föreslagits som en del av detta examensarbete. Den infraröda termografi teknik föreslås som ett integrerat tillstånd övervakningssystem som ska användas med den befintliga övervakningssystemet som en uppgradering design för att öka prestandan för tidig feldetektering system.
Ämnesord / Subject: Signalbehandling - Signal Processing

Nyckelord / Keywords: Nyckelord: tillståndsbaserat underhåll, tillståndsövervakning, underhåll system, vibrationer bygger underhåll, vibrationsmätning, vindkraftverk tillståndsövervakning.

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Magisterprogram i Elektroteknik / Master of Science in Electrical Engineering
Registreringsdatum / Date of registration: 01/12/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: Masterarbete/Master's Thesis (120 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Professor Wlodek Kulesza
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: ING/School of Engineering

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: wind_turbine-master_thesis-bth.pdf (2597 kB, öppnas i nytt fönster)