Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Stina Valdenäs Hal - 2011:26, pp. 38. HAL/Sektionen för hälsa, 2011.

The work

Författare / Author: Stina Valdenäs
Titel / Title: Personers upplevelse av flödeshinder och av att få sin urinkateter spolad
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Patienter som långvarigt behandlas med kvarliggande urinkateter får ofta problem med flödeshinder. En åtgärd som företas vid flödeshinder är spolning av urinkatetern, alternativet är att byta katetern. Otillräckligt vetenskapligt underlag för spolning gör att evidens saknas i frågan. Individuell katetervård rekommenderas. För närvarande saknas till stor del forskning om patienters upplevelse av kateterbehandling. Kunskap om personers upplevelser kan bidra till kunskap för att utveckla och stärka sjuksköterskan i den individuella bedömningen av katetervården.
Syfte: Syftet var att fördjupa förståelsen för hur personer upplever flödeshinder och att få sin kateter spolad.
Metod: En empirisk studie genomfördes där fem kvinnor och fem män med urinkateter intervjuades. Insamlad data bearbetades induktivt med kvalitativ innehållsanalys.
Resultat: Analysen resulterade i fem kategorier där personernas upplevelse av flödeshinder beskrivs. Personernas upplevelse av att få sin kateter spolad visade sig vara av mindre betydelse. Temat som växte fram var att personerna ”fann sig i ett nödvändigt ont”. Personerna var beroende av flöde och av andras händer.
Slutsats: En individuell katetervård för optimerat urinflöde kan öka livskvaliteten hos patienterna.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Flödeshinder, innehållsanalys, spolning, upplevelse, urinkateter

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8hnhvc
Program:/ Programme Magisterprogram i vårdvetenskap/Master of nursing science
Registreringsdatum / Date of registration: 06/09/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: Magisterarbete/Master's Thesis (60 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Christel Borg
Examinator / Examiner: Ania Willman
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: stinav_hal_2011-26_.pdf (430 kB, öppnas i nytt fönster)