Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Camilla Wernersson , pp. 38. Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management, 2003.

The work

Författare / Author: Camilla Wernersson
frh00cve@student.bth.se
Titel / Title: Projektarbete - ur ett meningsskapandeperspektiv
Översatt titel / Translated title: Working i project - from a sense making perspective
Abstrakt Abstract:

Syftet med uppsatsen är att beskriva och skapa förståelse för den mening anställda ger projektarbete med tanke på de olikartade uppfattningar som råder. Ambitionen är att uppsatsen ska kunna vara till nytta för de organisationer vars medarbetare arbetar mer eller mindre i projekt, men även för dem som själva arbetar eller har arbetat i projekt. Samtidigt önskar jag också teoretiskt bidra till den samhällsvetenskapliga diskussionen om projektarbete.

För att uppnå syftet har jag valt att använda mig av en kvalitativ metod. Intervjuer har gjorts med personer som arbetar mer eller mindre i projekt för att utifrån detta sedan analysera meningsskapande i projekt.

Jag har i min studie funnit att den mening som skapas i projekt bland annat beror på vad individen fokuserar och vilken referensram denne bär med sig. Mening är också något som förändras över tiden allteftersom fokus skiftar och nya erfarenheter läggs till de gamla.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Organization

Nyckelord / Keywords: Mening, meningsskapande, projekt, relationer, lärande

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fristående kurs
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Göran Alsén
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management
Inst. för ekonomi och management S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.iem.bth.se/