Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Helena Bengtsson; Camilla Carlsson 2004:06, pp. 30. HAL/Sektionen för hälsa, 2004.

The work

Författare / Author: Helena Bengtsson, Camilla Carlsson
Titel / Title: Upplevelsen av att vara närstående till en patient som befinner sig i livets slutskede - en litteraturstudie
Översatt titel / Translated title: The experience of being a relative to at patient at the end of life - a review
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Litteratur som tidigare behandlat området visar att rollen som närstående har förändrats under 1900-talet. Rollen som närstående till någon som vårdas i livets slutskede på en vårdinrättning innebär en mycket påfrestande situation. Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva upplevelsen av att vara närstående till en patient som befinner sig i livets slutskede. Metod: Litteraturstudien bygger på åtta vetenskapliga artiklar som har analyserats med innehållsanalys. Resultat: Det framkom att närstående ofta upplever att de befinner sig i en utsatt situation. De har behov av att få information om patientens tillstånd samt av att få vara delaktiga i dennes omvårdnad. De närstående upplever även att det underlättar för dem om vårdpersonalen ger dem ett gott bemötande till exempel genom att främja en omsorgsrelation där både patienten och de närstående kan få stöd. Diskussion: Närståendes upplevelser och behov varierade men generellt sett var behovet av information och delaktighet stort. Relationen mellan patienten och dess närstående påverkar i stor utsträckning den närståendes sorgarbete efter patientens bortgång.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: närstående, upplevelse, stöd, livets slutskede, vårdpersonal

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 09/27/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Cecilia Troedsson
cecilia.troedsson@bth.se
Examinator / Examiner: Göran Holst
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: närstående i livets slutskede.pdf (1784 kB, öppnas i nytt fönster)