Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Jeanette Widén Gabrielsson 99015, pp. 61. Inst. för fysisk planering/Dept. of Spatial Planning, 1999.

The work

Författare / Author: Jeanette Widén Gabrielsson
Titel / Title: Nya spår för Järnvägsverkstäderna i Kirseberg, Malmö
Abstrakt Abstract:

Järnvägsverkstäderna är ett äldre industriområde i Malmös östra stadsdel, Kirseberg. Miljön uppvisar varierande karaktärer. Den äldsta delen är en historisk industrimiljö med gedigna byggnader som har vackra tegelarbeten. Ett mindre parkområde har skapats mellan byggnaderna. Den nyare delen har inte samma kvalitet och omsorg på byggnaderna eller den yttre miljön.

En stor del av området nyttjas inte för Järnvägsverkstädernas verksamhet utan utgörs av ett vildvuxet naturområde med uppväxta träd samt kolonilotter som flitigt odlas med nyttoväxter och blommor.

Järnvägsverkstäderna är ett spännande område med många möjligheter. Här ges ett exempel på vilken framtida utformning Järnvägsverkstäderna kan få vid en stadsomvandling samt fem olika alternativ för Simrisbansledens framtida dragning.

Den befintliga bebyggelsen ger området en identitet och historisk atmosfär och den kan utvecklas till ett positivt inslag i Järnvägsverkstädernas förnyelse.

Detta förslag utgår ifrån att den befintliga kultur- och naturmiljön bevaras.

Området omvandlas till att huvudsakligen innehålla bostäder med inslag av verksamheter. För bebyggelsen ges en låg profil med inslag av mycket grönska. Det planerade och befintliga grönstråket mot järnvägen ger möjligheter för promenader, lek och odling. Dessutom ger det biologisk mångfald och utrymme för naturlig rening av dagvattnet. Swebus område omvandlas till ett aktivitetsområde där busshallen byggs om till en sporthall som efterfrågas av Kirsebergsborna.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning

Nyckelord / Keywords: Stadsförnyelse, Trafikplanering, Grönstruktur, Bostäder

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Bengt Jacobsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för fysisk planering/Dept. of Spatial Planning
Inst. för fysisk planering S-371 79 Karlskrona
+46 455 780 00
http://www.bth.se/ifp/

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: