Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Elinore Larsson; Sabina Mattsson , pp. 31. HAL/Sektionen för hälsa, 2005.

The work

Författare / Author: Elinore Larsson, Sabina Mattsson
Titel / Title: Vårdrummets betydelse för patientens upplevelse av hälsa
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: En omgivning som människor är tillfreds med, skapar balans i tillvaron och stärker den psykiska och fysiska hälsan. Frisk luft, utsikt, omväxlande färger, en vacker blomma och en bild på väggen att betrakta är några exempel på viktiga faktorer i sjukvårdsmiljön. Vårdvistelsen ska inte innebära att patienten skiljs från sina intressen. Han eller hon måste ha något att se fram emot, något att glädjas åt under sin sjukdomsvistelse. Syfte: Syftet med studien var att belysa hur den fysiska miljön på vårdrummet påverkar patientens upplevda hälsa. Metod: Metoden som användes var en litteraturstudie som baserades på nio vetenskapliga artiklar. Analysmodellen inspirerades av Graneheim och Lundmans (2004) innehållsanalys, som utgår från fem steg. Resultat: Resultatet presenteras utifrån fem områden: Betydelsen av konst för patientens hälsa, betydelsen av färg för patientens hälsa, betydelsen av ljus för patientens hälsa, betydelsen av utrymme och bekvämlighet för patientens hälsa och betydelsen av ljud och ljudnivåer för patientens hälsa. I resultatet framkommer att alla dessa områden har bade positiv och negativ påverkan på patientens upplevda hälsa. Slutsats: En slutsats vara att ansträngningarna måste ökas för att skapa en hälsosam fysisk vårdmiljö som är lugn och behaglig. Faktorer som bra rumsplanering, behagligt ljudklimat, hemtrevlig inredning med tilltalande konst och färgsättning men även tillgång till god belysning och dagsljus bör ingå.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Fysisk miljö, vårdrum, hälsa, konst, färg, ljus, ljud, utrymme och bekvämlighet

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 11/27/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Peter Petersson
Examinator / Examiner: Annika Larsson-Mauleon
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: 1b_vardrummets_betydelse_ht05.pdf (1766 kB, öppnas i nytt fönster)