Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Martin Larsson; Johanna Kalling , pp. 26. HAL/Sektionen för hälsa, 2007.

The work

Författare / Author: Martin Larsson, Johanna Kalling
Titel / Title: Faktorer som utifrån vårdarens perspektiv kan leda till övergrepp mot äldre i vårdarbetet
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Tidigare forskning visar att övergrepp mot äldre i vårdsituationer sker dagligen. Övergrepp kan förekomma i olika former All vård bygger på en god vårdrelation. Detta är något som krävs speciellt i vård av äldre patienter eftersom de ofta är multisjuka och lider av någon form av demenssjukdom. Forskning visar att förhållandet mellan demens hos äldre och övergrepp är vanligt förekommande men sällan ett diagnostiserat tillstånd. Syfte: Syftet med undersökningen var att belysa faktorer som utifrån vårdarens perspektiv kan leda till övergrepp mot äldre i vårdarbetet. Metod: En litteraturstudie som bygger på sex artiklar. Artiklarnas resultat analyserades med inspiration av Graneheim & Lundmans innehållsanalysmetod. Analysen resulterade i två huvudkategorier samt fem kategorier. Resultat: Det visade sig att några av de faktorer som ledde till övergrepp var problematik i kommunikationen som ledde till missförstånd mellan vårdtagare och vårdare, vårdarens mentala hälsa och den äldre patientens avvikande beteende. Diskussion: Utbildning av olika slag och praktisk träning kan vara ett sätt att få bukt med problemen med övergrepp genom att förbättra attityden gentemot de äldre patienterna. Uppmärksamhet bör även läggas på hur vårdpersonalen mår mentalt för att förhindra utbrändhet och negativ stress i vårdarbetet.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Övergrepp, försumning, vård av äldre, demens, vårdrelation.

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 03/10/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Ingrid Dimberg
Examinator / Examiner: Christel Borg
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: 20070605_martinl_johannak_2.pdf (2886 kB, öppnas i nytt fönster)