Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Susann Einarsson; Mette Karlsson , pp. 26. Inst. för hälsovetenskap, naturvetenskap och matematik/Dept. of Health, Science and Mathematics, 2003.

The work

Författare / Author: Susann Einarsson, Mette Karlsson
Titel / Title: Bröst cancerpatienters upplevelser i mötet med sjuksköterskan - En litteraturstudie
Översatt titel / Translated title: Breast cancerpatients experiences from the nursing encounter - a litterature study
Abstrakt Abstract:

År 2000 fick 6 348 kvinnor diagnosen bröst cancer. Bröst cancer är därmed den vanligaste formen av cancer hos kvinnor. Personer som har fått diagnosen cancer upplever stora existentiella förändringar, osäkerhet och ensamhet. Syftet med denna studie var att beskriva bröst cancerpatienters upplevelser i mötet med sjuksköterskan. Studien är en litteraturstudie och författarna har använt sig av Polit & Hunglers modell. I resultatet framgick det att kvinnornas upplevelser i mötet med sjuksköterskan var både positiva och negativa. Resultatet indelades i fyra olika teman: sjuksköterskans bemötande, tillgänglighet, sjuksköterskans kompetens och kommunikation ? information. Beroende på hur kvinnorna upplevde mötet med sjuksköterskan ledde det till antigen lidande eller välbefinnande. Positiva upplevelser ökade kvinnornas välbefinnande medan negativa upplevelser orsakade lidande. Ingen av kvinnorna lämnades dock oberörd efter mötet med sjuksköterskan. Resultatet visade att sjuksköterskans bemötande var avgörande för hur kvinnorna klarade av sin sjukdomssituation. Om kvinnorna var ångestfyllda, förnekande eller hade accepterat sin situation färgade deras upplevelser av mötet med sjuksköterskan.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: In year 2000 6 348 women were diagnosed with breast cancer, breast cancer is thereby the most common form of cancer among women. People who are diagnosed with cancer experience great existentiell changes, uncertainty and loneliness. The aim of this study was to describe the breast cancerpatients experiences from the nursing encounter. This study is a litterature study and the authors have used Polit & Hunglers modell. The findings showed that the womens experiences were both positive and negative from the nursing encount. The findings were sorted into four different themes: the nurses treatment, accessibility, the nurses competance and communication ? information. Depending on how the women experienced the nursing encounter it resulted in wellbeing or suffering. Positive experiences increased the womens wellbeing and negative experiences caused suffering. Still none of the women were left uneffected after the nursing encounter. The findings showed that the nurses treatment of the patients were of vital importance for how the women managed their illness and their situation. Whether the women were afraid, in denial or accepted the situation also effected the nursing encounter.
Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: bröst cancer, upplevelser, möte, sjuksköterska

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Anna-Greta Löwenadler
anna-greta.lowenadler@bth.se
Examinator / Examiner: Liisa Palo-Bengtsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för hälsovetenskap, naturvetenskap och matematik/Dept. of Health, Science and Mathematics
Inst. för hälsovetenskap, naturvetenskap och matematik S-371 79 Karlskrona
+46 455 38 50 00
http://www.bth.se/ihn/

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: ex_arb_vt2003.pdf (1005 kB, öppnas i nytt fönster)