Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Carina Milsten; Jan-Erik Yllenius , pp. 26. HAL/Sektionen för hälsa, 2004.

The work

Författare / Author: Carina Milsten, Jan-Erik Yllenius
Titel / Title: Upplevelsen om att vara i livets slut, analys av två kvinnors berättelse
Abstrakt Abstract:

Den palliativa vården har i dag hamnat i fokus, den bedrivs både på sjukhus, i den primära vården och i hemmen. Palliativ vård innebär inte att bota utan att lindra symtom och öka livskvaliteten för patienter med livshotande sjukdom. För de som befinner sig i livets slutskede är det av stor vikt att de psykiska, fysiska, sociala, andliga och existentiella behoven tillfredsställs för att lindra det lidande som uppstår. Syftet med litteraturstudien är att beskriva patientens upplevelse att vara vid livets slut, för att färigenom få större förståelse för palliativ vård. Studien bygger på två biografier som handlar om att vara i livets slut utifrån två kvinnors egna upplevelser. Kvalitativ metodansats har använts där självupplevda berättelser har analyserats med hjälp av en innehållsanalys. Resultatet visar att upplevelser i livets slut är att leva i nuet, att leva med förtröstan, att leva med känslan av vanmakt och rädlsa för ovissheten. Närheten till anhöriga spelade en stor roll för de döende kvinnorna då tröst var av avgörande betydelse i svåra stunder, vilket hade inverkan på kvinnornas upplevelse av hälsa. Men kvinnorna upplevde att de blev mer sedda av sina "egna tröstarna", för att de var bra lyssnar och kunde bättre förstå de döende kvinnorna.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: palliativ vård, terminal vård, kommunikation, mötet, möter, erfarenhet, närvaro

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 02/03/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Els-Marie Andrée Sundelöf
esu@bth.se
Examinator / Examiner: Liisa Palo-Bengtsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: milsten&yllenius.pdf (1643 kB, öppnas i nytt fönster)