Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Linda Nilsson; Martina Åkerberg , pp. 24. HAL/Sektionen för hälsa, 2007.

The work

Författare / Author: Linda Nilsson, Martina Åkerberg
Titel / Title: Hur upplever personer med långvarig smärta sjuksköterskans bemötande?
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Att leva med långvarig smärta påverkar hela människan och dennas vardag. Det är viktigt att personer med långvarig smärta känner sig betrodd av sjuksköterskan och att denna i sin tur besitter kunskap och har förståelse om smärta. Målet med vårdande är att lindra och förebygga lidande, samt att skapa förutsättningar för välbefinnande. Syfte: Syftet med studien är att belysa hur personer med långvarig smärta upplever sjuksköterskans bemötande.
Metod: Studien är en kvalitativ litteraturstudie. Artiklar söktes genom tre olika databaser och analyserades sedan med inspiration från Graneheim och Lundmans (2004) metod för innehållsanalys av kvalitativa data. Resultat: Resultatet visade att sjuksköterskans bemötande ofta var otillfredsställande. Det framkom att personer med långvarig smärta kände att de inte blev tagna på allvar och att sjuksköterskan uppvisade brist på förståelse. Att vara i vägen och att uppleva ensamhet i samband med sin smärta är andra exempel på vad som framkom i resultatet. Slutsats: Det är av stor vikt att vårdpersonal tar del av studier, kopplar dessa till det verkliga vårdarbetet och att fortlöpande forskning inom bemötande i samband med smärta sker.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: långvarig smärta, upplevelse, bemötande

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 10/22/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Peter Petersson
Examinator / Examiner: Göran Holst
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: lindan_martinaa_2.pdf (268 kB, öppnas i nytt fönster)