Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Carolin Jarnefur; Vjosa Makolli; Carianne Rastius , pp. 40. HAL/Sektionen för hälsa, 2007.

The work

Författare / Author: Carolin Jarnefur, Vjosa Makolli, Carianne Rastius
Titel / Title: Den icke-verbala kommunikationens betydelse i mötet mellan personer med talsvårigheter och sjuksköterskan – sjuksköterskans perspektiv
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Stroke är en sjukdom som innefattar olika skador som uppstår i hjärnan som orsakas av en emboli eller en trombos som täpper till kroppens blodkärl där en förträngning finns. Detta gör att hjärnans celler inte får syre. Cellerna dör och en skada uppstår. Tre av fyra som insjuknat i stroke får kommunikationssvårigheter i form av afasi som resulterar i svårigheter att tala och förstå. Tidigare forskning har visat att personer som har afasi är beroende av den icke-verbala kommunikationen. Syfte: Syftet med föreliggande studie var att utifrån sjuksköterskans perspektiv belysa den icke-verbala kommunikations betydelse i mötet med en person som har talsvårigheter orsakat av stroke. Metod: Studien var en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Studien bygger på sju kvalitativa vetenskapliga artiklar som analyserades genom att använda en innehållsanalys beskriven av Graneheim och Lundman. Resultat: Två huvudkategorier och åtta subkategorier visade att den icke-verbala kommunikationen hade betydelse för sjuksköterskan i relationen med en person som har talsvårigheter. Den icke-verbala kommunikationen hade betydelse för att förståelse skulle kunna uppnås, för att sjuksköterskan skulle kunna utveckla strategier och för att budskap skulle kunna förmedlas. Slutsatser: Icke-verbala signaler har betydelse i mötet för att förståelse ska kunna uppnås mellan sjuksköterskan och en person som har talsvårigheter.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: icke-verbal kommunikation, patient, sjuksköterska, stroke, talsvårigheter

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 10/16/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Caroline Waker
Examinator / Examiner: Ania Willman
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: carolinj_vjosam_carianner_2.pdf (429 kB, öppnas i nytt fönster)