Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Louise Laine; Emma Lindström , pp. 25. HAL/Sektionen för hälsa, 2009.

The work

Författare / Author: Louise Laine, Emma Lindström
Titel / Title: ”…man kan inte prata med sin mamma om allt…” – En intervjustudie om unga kvinnors upplevelser av stödjande samtal i samband med en abort
Abstrakt Abstract:

Tonårsaborter har ökat i Sverige under de senaste åren. Enligt forskning bär de unga kvinnorna med sig många känslor efter ingreppet, men det är inte längre lagstadgat med stödsamtal i samband med en abort. Eftersom tonårsaborter numera är så vanliga är det viktigt att lägga fokus på de unga kvinnornas upplevelser i kontakten med vårdpersonalen. Studiens syfte var att undersöka unga kvinnors upplevelser av stödjande samtal med vårdpersonal i samband med en abort. Metoden som användes var en kvalitativ empirisk studie, fyra intervjuer gjordes och granskades. Med hjälp av Graneheim & Lundmans tillvägagångssätt vid en innehållsanalys granskades och analyserades varje intervju. Studien visade att stödsamtalen är viktiga för de unga kvinnornas möjlighet att få bearbeta sina känslor och tankar, vårdpersonalen är skickliga på att vara pedagogiska i sitt förhållningssätt. Dock bör rutiner för samtalsstöden i samband med tonårsaborter ses över då samtliga informanter ansåg att de nuvarande rutinerna är bristfälliga. Genom stödjande samtal hjälps de unga kvinnorna att skapa en självsäkerhet och självinsikt, de unga kvinnorna får härigenom en möjlighet att finna en mening i sina erfarenheter

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Abort, betydelse, stödsamtal, tonåring, Travelbee

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 07/02/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Caroline Waker
Examinator / Examiner: Cecilia Fagerström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: louisel_emmal.pdf (147 kB, öppnas i nytt fönster)