Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Sara Dittlau; Marielle Fohlin , pp. 34. HAL/Sektionen för hälsa, 2008.

The work

Författare / Author: Sara Dittlau, Marielle Fohlin
Titel / Title: Palliativ vård - Värdefulla egenskaper i relationen mellan sjuksköterska och patient
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: I palliativ vård var interaktionen mellan sjuksköterska och patient oerhört viktig för att patienten skulle uppleva sin sista tid både värdefull och fridfull. Tidigare forskning har dock visat att sjuksköterskans sätt att bemöta patienten inte alltid stämmer överens med patientens behov. Sjuksköterskan bär ansvaret för att vårdrelationen ska bli så bra som möjligt och därför måste kännedomen om patientens behov och önskemål finnas. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa vad som värdesattes i den vårdande relationen mellan sjuksköterska och patient vid palliativ vård. Metod: En kvalitativ litteraturstudie av åtta vetenskapliga artiklar har utförts med hjälp av en manifest innehållsanalys. Resultat: Resultatet utmynnade i åtta värdefulla egenskaper som värdesattes av antingen både sjuksköterska och patient eller utav endast en part. De egenskaper som både sjuksköterska och patient värdesatte var symtomlindring, god kommunikationsförmåga, tillit och förtroende, att lära känna varandra och livskvalitet. Närvaro och engagemang värdesattes dock endast av sjuksköterskan. Trygghet och säkerhet samt humor identifierades endast som värdefulla egenskaper av patienten. Slutsats: Samtliga egenskaper som framkommit i studien var beroende av tid. Tid krävdes för att en god vårdrelation skulle uppstå och för att sjuksköterskans respektive patientens värderingar skulle kunna uppfyllas på bästa sätt.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Palliativ vård, patient, sjuksköterska, vårdrelation, värdefulla egenskaper

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 10/29/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Gunilla Ramstedt
Examinator / Examiner: Christel Borg
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: sarad_mariellef_2.pdf (395 kB, öppnas i nytt fönster)