Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Elin Nestorsson; Sara Nilsson , pp. 21. HAL/Sektionen för hälsa, 2010.

The work

Författare / Author: Elin Nestorsson, Sara Nilsson
Titel / Title: Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter palliativt i hemmet
Abstrakt Abstract:

Begreppet palliativ vård började användas på 1980-talet som en synonym till hospice. Palliativ vård står för lindrande och stödjande vård i ett skede då patientens sjukdom inte längre anses botbar. Det huvudsakliga målet blir då att lindra smärta och att ge socialt, psykologiskt och existentiellt stöd till patienten och närstående. Sjuksköterskans roll i den palliativa vården är att känna in och bekräfta patientens symtom och behov för att kunna ta beslut om vilken omvårdnad som behövs. Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors känslor, tankar och upplevelser av att vårda patienter palliativt i hemmet. Vald metod är litteraturstudie med kvalitativ ansats för att få förståelse för individens subjektiva upplevelse av omvärlden. Resultatet visade att sjuksköterskorna inom den palliativa vården hade ett särskilt intresse för vårdformen. Att vårda svårt sjuka och döende patienter upplevdes som ett stort ansvar. För sjuksköterskorna var det viktigt att utveckla en relation till patienten och dess närstående. Man beskrev patientens livsvärld utifrån två världar, omvärlden och den döende världen där sjuksköterskans uppgift var att bygga en bro där emellan. En slutsats som kan dras är att sjuksköterskornas egen inställning till döden ansågs spela en avgörande roll i mötet. Viktiga egenskaper hos sjuksköterskan ansågs vara lyhördhet samt förmågan att se till hela människan i den värld han eller hon befinner sig i.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Palliativ, vård, Sjuksköterskor, Upplevelser, Hemsjukvård

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8eqlgs
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 03/07/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Mikael Rennemark
Examinator / Examiner: Mats Lintrup
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: elinn_sarah.pdf (134 kB, öppnas i nytt fönster)