Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Alexandra Olsson; Malin Fahlén , pp. 38. Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science, 2002.

The work

Författare / Author: Alexandra Olsson, Malin Fahlén
duk98aol@student.bth.se, duk98mfa@student.bth.se
Titel / Title: Datahantering vid dynamiska webbteknologier - PHP eller ASP?
Abstrakt Abstract:

The last couple of years the use of Internet has changed in the way that the web pages can be affected of the person that uses them. Because of this dynamic Internet technology has emerged that makes it possible for a web page to receive information from a web browser. This information can then be used to affect the appearance of the page. PHP and ASP are two dynamic Internet technologies. They are integrated in HTML and are executed on the web server. E-commerce and search pages are example of this kind of web pages.

The purpose of this examine thesis is to find out which of the technologies that are best suited when information needs to be stored on the web server. The thesis turns mostly to programmers that are planning to create a web application for this purpose.

The analysis, which consists of three main questions, is based on a literature study and on a web application that has been developed.

The result of the analysis is that ASP is more complicated because more external components are included and a lot of objects has to be created. PHP is a much more structured technology and is simpler constructed. Our conclusion of this thesis is that the functionality within both technologies are basically the same. But because PHP´s code is constructed much simpler this technology is more suited for storing.

De senaste åren har användningen av Internet ändrats på så sätt att webbsidor ska kunna påverkas av den som använder sig av dem. Därför har något som kallas dynamisk webbhantering skapats, vilket gör det möjligt för en webbsida att ta emot information från en webbläsare. PHP och ASP är två teknologier inom dynamisk webbhantering. De integreras i HTML-kod och exekveras på webbservern. Exempel på sådana sidor är e-handelsidor och söksidor.

Detta examensarbete har gjorts för att ta reda på vilken av teknologierna som passar bäst när lagring av data på webbservern krävs. Arbetet vänder sig främst till programmerare som planerar att skapa en webbapplikation för detta ändamål.

Analys har gjorts utifrån en frågeställning baserad på litteraturstudier och på programmering av en minde webbapplikation.

Resultatet av analysen är att ASP, i just de frågor vi tagit upp, är mer komplicerat då externa komponenter blandas in och många objekt måste skapas. PHP är mycket mer strukturerat och enklare uppbyggt. Vår slutsats av arbetet är att funktionaliteten hos de båda teknologierna i stort sett är den samma, men på grund av att PHP är enklare kodningsmässigt sett är det denna teknologi som är bäst lämpad vid datalagring.

Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Networks and Communications
Datavetenskap - Computer Science\Software Engineering
Nyckelord / Keywords: php, asp, dynamic webpages, serverside programming

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Datavetenskapligt program för kvinnor/Computer Science for Women
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Kamilla Klonowska
kamilla.klonowska@bth.se
Examinator / Examiner: Guohua Bai
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science
Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap S-372 25 Ronneby
+46 455 780 00
http://www.ipd.bth.se/

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: examensarbete2002-01-10.pdf (183 kB, öppnas i nytt fönster)