Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Jennie Eneroth; Anne Folbert , pp. 16. HAL/Sektionen för hälsa, 2006.

The work

Författare / Author: Jennie Eneroth, Anne Folbert
Titel / Title: Kvinnors utsagor av mötet med vårdpersonal under sjukdomstiden vid bröstcancer
Abstrakt Abstract:

Varje dag insjuknar mellan femton till tjugo kvinnor i bröstcancer i Sverige. På senare år
har det skett en ökning av sjukdomen som forskarna ännu inte vet orsaken till. För varje kvinna som drabbas av bröstcancer innebär det en total förändring av hennes liv. För vårdpersonal som möter dessa kvinnor är det viktigt att tänka på att kvinnorna vanligtvis befinner sig i någon krisreaktion. Under mötet är kommunikationen grundläggande för förståelsen mellan människor. Studiens teoretiska referensram utgick ifrån omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee som inriktar sig på omvårdnadens mellanmänskliga dimension. Studiens syfte var att belysa kvinnornas utsagor av mötet med vårdpersonal under sjukdomstiden vid bröstcancer. En innehållsanalys av tre skönlitterära böcker, skrivna av bröstcancerdrabbade kvinnor, användes för att uppnå syftet. Böckerna analyserades efter inspiration från Burnards analysmetod. Resultaten av denna studie presenteras i fyra kategorier: kommunikation, delaktighet, trygghet och hopp. Slutsatsen som kan dras av resultaten är att de fyra kategorierna visar på faktorer som är viktiga för vårdpersonal att tänka på i alla möten.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Bröstcancer, kommunikation, kris, möte, vårdpersonal

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 11/15/2007
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Gunilla Ramstedt
Examinator / Examiner: Ylva Hellström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: 20070718_jenniee_annef.pdf (1888 kB, öppnas i nytt fönster)