Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Ulrika Malmberg; Thomas Lorentzon , pp. 35. Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science, 2001.

The work

Författare / Author: Ulrika Malmberg, Thomas Lorentzon
is98uma@student.bth.se, is98tlo@student.bth.se
Titel / Title: En studie om HTML och XML - Blir det en förbättrad struktur i dokumenten med XML jämfört med HTML?
Abstrakt Abstract:

Problemområde: I dag utvecklas nästan alla webbsidor på Internet med märkspråket HTML. XML är ett nytt märkspråk och används bland annat för att utveckla webbsidor. Uppsatsen undersöker skillnader mellan de båda märkspråkens grundläggande dokumentstruktur. Den grundläggande dokumentstrukturen för HTML är HTML, HEAD och BODY samt för XML är den Prolog, Rot and Epilog.

Hypotes: Uppsatsen baseras på hypotesen -?Vid användning av XML blir det en förbättrad struktur på informationen i dokumenten?.

Genomförandet: För att undersöka hypotesen har två kriterier definierats och testats; Märkspråkens struktur och Sökbarheten i märkspråkens struktur. De två kriterierna undersöks med hjälp av tre olika tester, varav två tester tillhörande det första kriteriet och det tredje testet tillhörande det andra kriteriet. De två första testerna utförs med hjälp av fem testpersoner och det tredje med hjälp av två sökmotorer på Internet.

Slutsats: Test ett och två visade att XMLs dokumentstruktur är mycket lättare att läsa jämfört med HTMLs dokumentstruktur enligt resultaten och analysen efter testerna. Även det tredje testet visade att XMLs dokumentstruktur är förbättrad jämfört med HTMLs dokumentstruktur. Slutsatsen som drogs av testresultaten bekräftar hypotesen.

Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\General

Nyckelord / Keywords: XML, HTML, grundläggande dokumentstruktur, XML och HTMLs historik

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Informationssystem/IS
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Guohua Bai
guohua.bai@bth.se
Examinator / Examiner: Guohua Bai
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science
Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap S-372 25 Ronneby
+46 455 780 00
http://www.ipd.bth.se/

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: slutlig version exjobbet.pdf (292 kB, öppnas i nytt fönster)