Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Henrik Eliasson , pp. 44. DSN/School of Planning and Media Design, 2010.

The work

Författare / Author: Henrik Eliasson
Titel / Title: Stad-i-park - Framtidens stadsbyggnadsstrategi?
Abstrakt Abstract:

Historiska stadsbyggnadsstrategier med fokus på hållbarhet eller grönska utgör utgångspunkten för framtagandet av en ny stadsbyggnadsstrategi som ska vara hållbar ur alla aspekter; både ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. I kandidatuppsatsen undersöks möjligheterna att fortsätta förtäta staden och samtidigt behålla stadens parker och grönska. Stadsbyggnadsstrategin är döpt till Stad-i-park och är en utopisk vision som syftar till att förändra vårt sätt att leva och vilken funktion en stad ska fylla för att nå en hållbar utveckling. Detta uppnås i teorin genom att ersätta transporterna inom staden med framförallt spårbunden trafik, öka mötesplatserna i staden genom att föra in mer grönska och torg samt att förtäta staden då byggnader som tillhör dagens trafiksystem inte längre behövs. Förändringar i infrastrukturen ska inte påverka rörligheten utan staden ska även i fortsättningen vara tillgänglighetsanpassad vilket bl.a. kan tillgodoses genom att reducera stadens barriärer.

Genom att skapa en variation av grön- och vattenområden, torg och gågator i bostads-, arbets- och serviceområden inom staden kan ett attraktivt stadslandskap bildas där hållbarheten prioriteras för att skapa en värdefull helhetsmiljö. En förutsättning för att minska transporterna och öka attraktiviteten är att staden blir funktionsblandad så att det blir möjligt att nå arbete, service och butiker på rimligt avstånd från bostaden.

För att visa hur strategin kan utformas i praktiken redovisas ett gestaltningsförslag för hur Karlskrona centrum kan omvandlas utifrån strategin Stad-i-park. Gehl Architects stadslivsanalys ligger till grund för placeringen av de olika stadsbyggnadselementen. Spårbilssystemet kommer att utgöra det huvudsakliga transportsättet i staden och hållplatser är placerade för att tillgodose att en hög tillgänglighet till systemet uppnås.

Strategin är en utopi och fungerar inte i dagsläget i alla avseenden då nuvarande lagar och system utgör hinder för ett genomförande. I uppsatsen förs däremot en argumentation som visar hur de flesta av dagens stadsproblem kan lösas i framtiden. Utopins syfte handlar snarare om att väcka tankar och visa vilka problem som finns mer än att faktiskt genomföras i verkligheten.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Communications
Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Fysisk planering - Spatial Planning\Social Planning
Nyckelord / Keywords: Fysisk planering, stadsbyggnadsstrategi, utopi, Karlskrona, hållbarhetsaspekter, grönska, förtätningar, spårbilar

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 06/23/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Mårten Dunér
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: stadiparkframtidensstadsbyggnadsstrategi.pdf (7645 kB, öppnas i nytt fönster)