Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Helen Ferm; Tina Sonesson , pp. 20. HAL/Sektionen för hälsa, 2004.

The work

Författare / Author: Helen Ferm, Tina Sonesson
Titel / Title: Patienters, anhörigas och professionella vårdares perspektiv på hemsjukvård vid livets slut - litteraturstudie med inriktning på vård av personer med vanver
Abstrakt Abstract:

Forskning visar att få personer har möjligheten att få välja att dö i sina egna hem. De viktigaste faktorerna som inverkar på möjligheten att få vårdas hemma är tillgång till anhöriga och personella resurser. Patienter och anhöriga måste kunna känna sig trygga i hemmet och att de resurser som behövs finns tillgängliga. De professionella vårdarna ska kunna lyssna och skapa en god relation med patienterna och de anhöriga.
Syftet med denna litteraturstudie var att belysa möjligheten för patienten att kunna välja att vårdas hemma under sista tiden i livet. Dessutom var syftet att beskriva patienters, anhörigas och professionella vårdares uppfattning av hemsjukvård vid livets slut.
Studien är litteraturbaserad med en kvalitativ ansats. Resultatet framkom efter innehållsanalys inspirerad av Burnard.
Resultatet och diskussionen visar att det finns en stor önskan hos patienterna att få tillbringa sina sista dagar i livet i det egna hemmet. Detta är dock inte alltid möjligt, främst på grund av avsaknad av anhöriga och inte tillräckligt med personella resurser. De professionella vårdarna anser att de kommer närmare patienten och de anhöriga genom vård i hemmet. De professionella vårdarna ser de anhöriga som en stor resurs i hemsjukvården. De anhöriga har dock inte alltid viljan och möjligheten att kunna vårda sin maka/make i hemmet framförallt på grund av den psykiska påfrestningen, att inte ha något privatliv.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: hemsjukvård, vård i livets slutskede, cancer

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 02/03/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Göran Holst
gho@bth.se
Examinator / Examiner: Ylva Hellström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: ferm&sonesson.pdf (1157 kB, öppnas i nytt fönster)