Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Linnéa Klevstig; Carmen Sadiković , pp. 25. HAL/Sektionen för hälsa, 2008.

The work

Författare / Author: Linnéa Klevstig, Carmen Sadiković
Titel / Title: Ingen förstår och ingen bryr sig - En litteraturstudie om hur patienter upplever vårdpersonalens bemötande vid långvarig smärta.
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Bemötandet vid långvarig smärta avgör om patienterna upplever ett vårdlidande eller inte. Patienter med långvarig smärta kan fortfarande idag bli bemötta på ett negativt sätt från vårdpersonalen, trots att de är medvetna om hur viktigt det är att ta patientens smärta på allvar. Syfte: Syftet med studien var att belysa hur patienter upplever vårdpersonalens bemötande vid långvarig smärta. Metod: Studien genomfördes som en litteraturstudie för att sammanställa redan befintliga resultat om patienters perspektiv av bemötande i vården vid långvarig smärta. Nio kvalitativa artiklar analyserades med hjälp av Graneheim och Lundmans analysmetod. Resultat: Resultatet utmynnade i sex kategorier; med okunskap och utan förståelse, bortglömda, med tvivel och misstro, med brist på information och tid, förtroendeingivande samt med överlägsenhet. Slutsats: Patienternas upplevelser av bemötandet vid långvarig smärta är framförallt negativa. Faktorer som påverkar om patienterna upplever bemötande som bra eller dåligt kännetecknas bland annat av att bli tagna på allvar, att bli hörda och trodda samt att bli bemötta med respekt.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Bemötande, långvarig smärta, patientens perspektiv, upplevelser, vårdpersonal

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 11/25/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Gunilla Ramstedt
Examinator / Examiner: Christel Borg
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: linneak_carmens_2.pdf (334 kB, öppnas i nytt fönster)