Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Malin Cederholm; Maria Lindblom , pp. 28. HAL/Sektionen för hälsa, 2011.

The work

Författare / Author: Malin Cederholm, Maria Lindblom
Titel / Title: Strategier som påverkar cancerpatienters hopp
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: I Sverige diagnostiserades 54 000 maligna cancerfall år 2009, och cancer är en av de vanligaste dödsorsakerna. Att insjukna i cancer innebär en förändring i tillvaron och att livet hotas, då är hopp en viktig del i människans liv. Hopp påverkar viljan att leva och är en väsentlig drivkraft för att kunna hantera och acceptera sin cancersjukdom.
Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa strategier som påverkar cancerpatienters hopp.
Metod: En kvalitativ litteraturstudie genomfördes som grundade sig på åtta vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Artiklarna kvalitetsgranskades enligt Carlsson och Eimans granskningsmall och analyserades därefter enligt Granheim och Lundmans tolkning av en innehållsanalys.
Resultat: Det finns flera olika strategier som kan användas för att påverka cancerpatienters upplevelse av hopp. Resultatet visade att människans inre styrka kan vara till stor hjälp vid ett kritiskt skede i livet. Att ha en tro var betydande, oavsett om tron var religiös eller inte. En annan strategi som framkom var betydelsefulla relationer, främst handlade detta om familj och vänner, men även relationen med medpatienter var värdefull. Sjukvårdspersonalens inverkan hade stor betydelse för patientens hopp, både positivt som negativt.
Slutsats: Hopp är av stor betydelse för cancerpatienter och påverkar viljan att leva. Det finns en rad olika strategier som påverkar patientens hopp och en förståelse för dessa strategier kan underlätta patientens sjukdomstid.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Hopp, cancerpatienter, strategier, vårdrelation, sjukvårdspersonal

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8ke59w
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 07/26/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Jörgen Jonasson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2011cederholm.pdf (470 kB, öppnas i nytt fönster)