Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Ildiko Gertner; Ida Nilsson-Andersson , pp. 23. HAL/Sektionen för hälsa, 2005.

The work

Författare / Author: Ildiko Gertner, Ida Nilsson-Andersson
Titel / Title: Den psykosociala omvårdnadens betydelse för cancerpatientens livskvalitet
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Det psykosociala stödet har stor betydelse för hur patienter med cancer klarar av sin sjukdom. Även om många botas från sin cancer bär de med sig erfarenheterna från sin sjukdomstid under resten av sitt liv. Det övergripande målet med psykosocial omvårdnad är att uppnå en högre livskvalitet för patienten. Författarna anknyter föreliggande studie till Cullberg kristeori. Syfte: Syftet med studien var att studera den psykosociala omvårdnadens betydelse for cancerpatientens livskvalitet. Metod: Författarna inspirerades av Granheim och Lundmans analysmetod. Litteraturstudien bygger på tolv studier varav åtta med kvalitativ forskningsinsats och fyra med kvantitativ ansats. Studierna granskades och analyserades i avsikt att komma fram till slutliga teman. Resultat: I resultatet framkom det olika teman som var av betydelse for cancerpatienterna som innefattar betydelsen av information och betydelsen av känslomässigt stöd. Diskussion: Genom studien kom författarna fram till att det inte går att generalisera patientens behov av information och stöd då de flesta studier visade på olika resultat i detta ämne.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: psykosocial omvårdnad, cancerpatient, livskvalitet, behov

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 11/27/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Christel Borg
Examinator / Examiner: Göran Holst
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: 13_den_psykosociala_omvard_ht05.pdf (1319 kB, öppnas i nytt fönster)