Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Emelie Sixtensson; Anja Örgev , pp. 30. HAL/Sektionen för hälsa, 2008.

The work

Författare / Author: Emelie Sixtensson, Anja Örgev
Titel / Title: Den fysiska vårdmiljön – ljus och färgers påverkan på patienters hälsa - En litteraturstudie
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Vara i behov av sjukhusvård tvingade patienten att tillbringa tid i miljöer som inte kunde undvikas. Den fysiska vårdmiljön borde därför utformas så den stödjer patientens väg till återhämtning och välbefinnande. Om vårdmiljön var sliten, smutsig och betydelselös skapades känslan av att hamna i händerna på oprofessionella vårdare och att vårdkvaliten var sämre. Den fysiska miljön borde innehålla ljus och omväxling i form av färg. Syfte: Syftet med denna studie var att belysa hur den fysiska vårdmiljön, med fokus på färg och ljus, kunde påverka patientens hälsa. Metod: En kvalitativ litteraturstudie som baserades på vetenskapliga artiklar och en avhandling. Den manifesta innehållsanalysen har utgått från Graneheim och Lundman (2004). Resultat: Den fysiska vårdmiljön skapade möjligheter, eller hinder, den påverkade med sin ständiga närvaro alla sinnen och hade därför alltid del i vad som skedde. Vårdavdelningar som designats med rätt färg- och ljussättning gav en varm, lugn och välkomnande känsla som inverkade på upplevelsen av återhämtningen. Användandet av dagsljus, flitig användning av konstgjort ljus och rätt färgsättning gav förtroende för hela sjukhusmiljön och ökade patienternas värdering av en god vårdkvalité under sjukhusvistelsen. Slutsats: En god fysisk design i sjukhusmiljön med riklig tillgång på dagsljus och varierande, korrekt använda färger påverkade hälsan positivt. Utformningen av den fysiska miljön spelade en viktig roll i upplevelsen av vårdkvalitén.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: fysisk vårdmiljö, färg, hälsa, ljus, patient

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 11/26/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Hans Krona
Examinator / Examiner: Mats Lintrup
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: emelies_anjao_2.pdf (367 kB, öppnas i nytt fönster)