Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Ida Isaksson; Fredrik Swedengren , pp. 33. HAL/Sektionen för hälsa, 2008.

The work

Författare / Author: Ida Isaksson, Fredrik Swedengren
Titel / Title: Ethical Challenges for nurses working in rural areas at mobile stops in Kgatleng District Botswana
Abstrakt Abstract:

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Bakgrund: Den lägsta nivån i Botswanas primärvård är Mobile stops. Ett Mobile stop är en mötespunkt där människor som lever långt ute på landsbygden en gång i månaden kan söka sjukvård av en sjuksköterska. Botswana är ett land med stora ekonomiska klyftor. Inom hälso- och sjukvården ger sig detta tillkänna genom skillnader i tillgänglighet och vårdkvalité. Sjuksköterskornas arbetssituation vid Mobile stops innebär långa geografiska avstånd, dåliga transportmöjligheter och begränsade resurser. Tidigare forskning har visat att sjuksköterskor som arbetar på Botswanas landsbyggd utför arbetsuppgifter utöver deras befattning, klinikerna är ofta underbemannade och har begränsat med medicinsk utrustning. Detta gör att Mobile stops är en arbetsplats där sjuksköterskor utsätts för många etiska utmaningar.
Syfte: Att beskriva de etiska utmaningar sjuksköterskor på landsbygden möter i arbetet i primärvårdens lägsta nivå i Botswana. Syftet var även att belysa sjuksköterskornas reflektion av etik samt deras förslag till förbättringar.
Metod: En kvalitativ metod användes. Data samlades in genom fokusgruppintervjuer med sjuksköterskor från tre olika kliniker som arbetar på Mobile stops i distriktet Kgatleng.
Resultat: I enlighet med tidigare forskning upplevde sjuksköterskorna i studien bland annat brist på medicinsk utrustning, brist på ekonomiska resurser, underbemanning, trasportsvårigheter och orättvis fördelning av sjukvård som upphov till etiska utmaningar. Sjuksköterskorna som medverkade i studien hade svårt att reflektera över etiska sammanhang i olika situationer.
Slutsats: Resultatet visar att sjuksköterskorna möter etiska utmaningar som till viss del skulle kunna förhindras genom mer resurser.
Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Botswana, Etiska, utmaningar, Hälso- o sjukvård, landsbygd

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 06/30/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Ingrid Weiber
Examinator / Examiner: Christel Borg
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: idai_fredriks.pdf (785 kB, öppnas i nytt fönster)