Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Pär Carmonius , pp. 63. Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management, 2000.

The work

Författare / Author: Pär Carmonius
pellecarmonius@hotmail.com
Titel / Title: Intranät - Upplever intranätanvändaren sig som mer produktiv?
Översatt titel / Translated title: Intranet - Do the intranet user feels more productive?
Abstrakt Abstract:

För det första konstaterade jag att det är väldigt svårt att mäta produktivitetsförändringar inom IT-området. Trots svårtigheterna att mäta förändringar var det en som uttryckligen lyckats åstadkomma mer under arbetstiden eftersom intranätet medfört att han kunnat byta ut restimmar mot arbetstimmar.
Dessutom kom jag fram till att alla respondenter erhåller mer information än vad de behöver till sina respektive arbetsuppgifter. Situationen är mest akut för människor som är ute och reser mycket, och därför inte har en daglig kontakt till intranätet. Många av intranätanvändarna väljer hellre att ta avstånd från intranätet än att riskera att drabbas av för mycket information.Det är inte många av intranätanvändarna som sitter och letar efter information. Utan hittar de inte informationen på intranätet tar de kontakt med personer som de tror ?sitter med informationen?. De uppger också att de hellre tar del av information i grupp eftersom risken för feltolkningar då minskar.Tilliten till informationen på intranätet är mycket låg, vilket medför att många intranätanvändare väljer att dubbelkontrollera informationen om de behöver den som underlag för att fatta beslut.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: First I could state, that it is very difficult to measure changes in productivity whitin the IT-area. In spite of the difficulties in measuring changes, one person hade succeeded to accomplish more during his working hours as the intranet lead to him being able to change travelling time to working time. Besides this I could state at all respondents gets more information than they need in their respective assignments. The situation is most acute for the people that travels a lot, because they aren?t in contact with the intranets on a daily basis. Many of the users of the intranet choose to take a distance from the intranet rather than being affected by to much information. Not so many of the users sit and search for information, instead if they don?t find the information on the net, they contact someone who they think might have access to the information.
They also state that they?ll rather take part of information in group, because the risk of missinterpreting is reduced. The trust in information on the net is low, wich results in choosing to dubble check if they need to make a decision based upon the available information.
Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Information
Företagsekonomi - Business Administration\Organization
Nyckelord / Keywords: Intranet, Intranät, produktivitet, productivity

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Informationsekonomi/Business Administration in Strategic Systems Management
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Petra Bosch
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management
Inst. för ekonomi och management S-372 25 Ronneby
+46 455 780 00
http://www.iem.bth.se/
I samarbete med / In co-operation with: Cetetherm

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: intranät ct.pdf (319 kB, öppnas i nytt fönster)