Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Agneta Gustafsson; Christina Åkesson , pp. 20. HAL/Sektionen för hälsa, 2006.

The work

Författare / Author: Agneta Gustafsson, Christina Åkesson
Titel / Title: Hur patienter med fibromyalgi och deras anhöriga beskriver upplevelsen av mötet med vårdpersonal
Abstrakt Abstract:

Mötet med patienten är kärnan i all vård. Enligt Watsons omvårdnadsteori är det patientens egen upplevelse av sin situation som bör vara omvårdnadens utgångspunkt. Att som vårdpersonal inte ha förutfattade meningar och attityder som lyser igenom är av stor vikt i mötet med patienten med fibromyalgi, eftersom sjukdomstillståndet är förknippat med mycket fördomar. Syftet med studien var att belysa hur patienter med fibromyalgi och deras anhöriga beskrev sina upplevelser i mötet med vårdpersonal. Metoden som användes var litteraturstudie och analysmetod var kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Graneheim och Lundman. Resultatet visade fyra kategorier av upplevelser: Bristande förståelse, att inte bli trodd, får inget stöd samt bekräftelse. I diskussionen framkom det att patienter med fibromyalgi och deras anhöriga upplevde brist på stöd och att de inte blev bekräftade i mötet med vårdpersonal. Det är viktigt att vårdpersonal får mer utbildning och kunskap om fibromyalgi och att samarbetet mellan olika sjukvårdsinstanser förbättras.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Fibromyalgi, förståelse, kommunikation, mötet, upplevelser

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 12/04/2006
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Peter Petersson
Examinator / Examiner: Ylva Hellström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: hur_patienter_m_fibromyalgi_vt06.pdf (2352 kB, öppnas i nytt fönster)