Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Kaisa Gadman; Charlotte Henriksson , pp. 25. HAL/Sektionen för hälsa, 2010.

The work

Författare / Author: Kaisa Gadman, Charlotte Henriksson
Titel / Title: Fibromyalgi: patienters upplevelser av vårdpersonalens bemötande - En litteraturstudie
Abstrakt Abstract:

Tidigare forskning visar att fibromyalgi är en sjukdom vars natur och trovärdighet har ifrågasatts av vårdpersonal. Många patienter upplever denna misstro och oförståelse från vårdpersonalen. Syfte: Syftet med studien var att ta reda på hur patienter med fibromyalgi upplever bemötandet av vårdpersonalen. Frågeställning: Känner sig patienterna betrodda i sin sjukdom av vårdpersonalen? Metod: Litteraturstudien består av nio kvalitativa artiklar som är analyserade enligt Graneheim och Lundman. Resultat: Resultaten visade att patienten uppfattar ett ointresse och en okunskap om fibromyalgi hos vårdpersonalen. Detta resulterade i att patienterna inte kände sig stöttade. Likaså fick patienterna ofta signaler från vårdpersonalen att de inte trodde att smärtan som upplevdes av patienten var verklig eller att den var överdriven, detta uppfattades så på grund av att patienten inte såg sjuk ut. Positiva upplevelser av bemötandet av vårdpersonalen var då patienten kände sig betrodd och vårdpersonalen engagerade sig på ett stöttande sätt i patienternas sjukdom. Slutsats: Patienter med fibromyalgi kände sig ofta misstrodda och negligerade. I mötet med patienter som har fibromyalgi kan bemötandet förbättras om förståelsen för sjukdomens inverkan på individers liv uppmärksammas. Att tro på personens sjukdomsberättelse och engagera sig i vården är två viktiga komponenter för att erhålla ett tillfredställande bemötande av patienten.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Attityder, fibromyalgi, patient, upplevelse, vårdpersonal

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 07/05/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Jörgen Jonasson
Examinator / Examiner: Cecilia Fagerström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: kaisag_charlotteh.pdf (129 kB, öppnas i nytt fönster)