Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

John Öster , pp. 82. DSN/School of Planning and Media Design, 2010.

The work

Författare / Author: John Öster
jeos02@student.bth.se
Titel / Title: "Stad vid Strömmen – En studie i Norrköping om funktionens betydelse för en hållbar stadsutveckling"
Abstrakt Abstract:

Arbete som fokuserar på stadens fysiska strukturer samt stadens funktioner inom ett område i centrala Norrköping. I arbetet redovisas dels en allmänteoretisk beskrivning av begreppen hållbar utveckling, stadens fysiska strukturer och stadens funktion, och därefter en analys av det aktuella planområdet utifrån dessa aspekter.
Inledningsvis återges grundläggande historie-, och nutidsbeskrivning av Norrköping samt problembeskrivning för det planområde som uppsatsen avser ge förbättringsförslag för.
Uppsatser ger även fördjupad kunskap i såväl allmänteoretiska som platsspecifika ämnen så som hållbar utveckling, stadens fysiska strukturer, stadens funktion samt om medborgardeltagande. Informationen är hämtad hållbar utveckling, stadens fysiska strukturer, stadens funktion samt om medborgardeltagande.
Det planförslag som presenteras i arbetet syftar till att itergrera de olika delarna i centrala Norrköping ur planeringssynpunkt samt ge ett tryggare och livligare centrum i Norrköping med ett ökat flöde av folk och där vissa kvarter inte bara passeras förbi obemärkta utan även ger invånarna anledning att stanna till. Planförlaget analyseras därefter utifrån både långsiktiga och kortsiktiga konsekvenser för samtliga olika faktorer som tagits upp tidigare. Här skall man tydligt kunna se hur väl planförslaget uppfyller sitt syfte. Dessutom presenteras en framtidsanalys för hur jag ser på stadens möjligheter att få en fortsatt hållbar stadsutveckling.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Local Planning
Hållbar utveckling - Sustainability\General
Nyckelord / Keywords: Norrköping, Hållbar utveckling, Planering, Fysiska Strukturer, Funktioner

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 04/05/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: Magisterarbete/Master's Thesis (60 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Gösta Blücher
gosta.blucher@telia.com
Examinator / Examiner: Gösta Blücher
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: Stadsbyggnadskontoret, Norrköpings Kommun
Anmärkningar / Comments:

john_e_oster@hotmail.com