Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Samir Jahic; Selda Kocacenk MCS-2004:26, pp. 30. TEK/avd. för interaktion och systemdesign, 2004.

The work

Författare / Author: Samir Jahic, Selda Kocacenk
Titel / Title: Framtagande av kravspecifikation för standardsystem
Abstrakt Abstract:

There are several methods and models within the areas of software engineering on how to proceed during a software development process. For each of these methods and models there are benefits and drawbacks, depending on how you choose to look at them. A difference of principle between the different models is that they either advocate iterative development or not.

In parts of software engineering one makes use of different methods depending on which is most fitting in a specific situation. There are several methods on how to recieve more qualitative data from the end-users during the requirement collection, but the reappearing pattern is still user centric participation, which means that the user participates more actively in part of or the entire development process. The reason for this is that the user can steer and direct the development in such a way that the user can benefit from the system being developed. The end-user is in fact the one holding all the information on how the future system shall function, knows what has to be computerized and what functions that will facilitate the workload.

What will then happen if one makes use of a modern solution, such as user-centric participation, and integrate it in a problem domain on an elder model such as the waterfall model? In this research, the problem domain has been the requirements collection, since the rest of the model only considers choises regarding what modelling- and programming tools to be used. When requirement collection is in focus one is faced with the choice of several methods to use in this purpose. In this research user-centric participation has been chosen as the requirement collection method. Furthermore, to get a larger perspective on the end-users requirements and wishes, additional four metohods (observation, interview, group-discussion and survey) has been chosen.

The results of this research show that this combination of model and methods has been successful. A close cooperation with the end-users has, in this case, resulted in clear requirements and mutual understanding between system developer and end-user.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Inom ämnesområdet systemutveckling finns ett flertal teorier och modeller om hur man bör gå tillväga under en systemutvecklingsprocess. För var och en av dessa modeller tillkommer för- och nackdelar, beroende på hur man väljer att se på dem. En principiell skillnad mellan de olika modellerna är dock att de antingen förespråkar iterativ utveckling eller inte.

I delar av systemutvecklingen använder man sig av olika metoder beroende på vilken som passar bäst i den situationen. Det finns många metoder för hur man erhåller mer kvalitativ data från slutanvändarna vid kravinsamlingen, men det återkommande mönstret är dock användarcentrerad medverkan, vilket innebär att användaren mer aktivt deltar i hela eller delar av utvecklingsprocessen. Anledningen till detta är att användaren själv kan styra och dirigera utvecklingen på ett sådant sätt att användaren i sitt arbete kan gynnas av det system som utvecklas. Slutanvändaren är ju den som i slutändan har all information om hur det framtida systemet ska fungera, vet vad som behöver datoriseras och vilka funktioner som underlättar arbetet för denna.

Vad händer då om man använder en modern lösning, som användarcentrerad design, och integrerar denna i ett problemområde på en äldre modell som vattenfallsmodellen? I denna undersökning har problemområdet varit kravinsamlingen i vattenfallsmodellen, eftersom att resten av modellen endast anses beröra val av modellerings- och programmerings verktyg. När fokus är kravinsamling ställs man inför valet av flera metoder att använda i detta syfte. I denna undersökning har användarcentrerad medverkan valts som kravinsamlingsmetod. Vidare har det tagits hjälp av ytterligare fyra metoder (observation, intervju, gruppdiskussion och enkätundersökning) för att få olika perspektiv på slutanvändarnas krav och önskemål.

Resultatet av undersökningen visar att denna kombination av modell och metoder varit framgångsrik. Ett nära samarbete med slutanvändarna har i, detta fall, resulterat i klara krav och ett samförstånd mellan systemutvecklare och slutanvändare.
Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Computersystems
Datavetenskap - Computer Science\Software Engineering
Nyckelord / Keywords: vattenfallsmodellen, kravinsamling, användarcentrerad medverkan, standardsystem

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Magisterprogram Datavetenskap, 40 poäng/Master programme Computer Science
Registreringsdatum / Date of registration: 11/09/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Rune Gustavsson
rune.gustavsson@bth.se
Examinator / Examiner: Rune Gustavsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TEK/avd. för interaktion och systemdesign
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Samir Jahic, samirjahic@tiscali.se
Selda Kocacenk, kocacenk@hotmail.com