Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Chandanie Fogelqvist; Johan Thomsson; Robert Hansen BTH-TEKM-EX--2004/C-02--SE, pp. 60. TEK/avd. för maskinteknik, 2004.

The work

Författare / Author: Chandanie Fogelqvist, Johan Thomsson, Robert Hansen
abe@bth.se
Titel / Title: Mätning av abrasivflöde för vattenskärningsmaskiner
Översatt titel / Translated title: Measurement of abrasive flow in watercuttingmachines
Abstrakt Abstract:

The content of the following report is the summarized result of three students thesis at Blekinge Institute of Technology in co-operation with Water Jet Sweden AB.

This report will give the reader a description of principles how to measure the abrasive mass flow in a waterjet cutting system.

The work began with a visit to Water Jet Sweden AB to get a closer look at the problem. When the analysis of the problem was done the criteria were defined in the form of demands and desires. The main task of the criteria was to guide the search for the solution. The work proceeded with an extensive search for abrasive flow meters along with obtaining information about flow measurement in general. When the search for abrasive flow meters resulted in nothing all the efforts were concentrated on finding a principle of measurement that could cope with the criteria. A number of commonly accepted principles for measurement of mass flow was studied and evaluated. Those passing the evaluation were subject to another more extensive review. In this review the only conclusion was that none of the principles could be dismissed without practical testing. Water Jet Sweden AB were asked which principle/principles of measurement they were most interested in. After coming to an agreement two closely related principles of measurement were chosen to undergo practical studies. A number of different abrasive flows were simulated and in some cases a distinct variation of the signal value could be observed.

Everyone involved in this project knew from the beginning that it was extensive. Even though no prototype was presented, this work represents a good foundation for future development.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Innehållet i följande rapport är det sammanfattade resultatet av tre studenters examensarbete på Blekinge Tekniska Högskola i samarbete med Water Jet Sweden AB.

Rapporten åskådliggör vägen fram till en principiell beskrivning av hur man kan gå till väga för att mäta flödet av abrasiv i en vatten–skärningsmaskin.

Arbetet inleddes med ett besök på Water Jet Sweden AB för att närmare analysera problemet. När detta väl var klart definierades de kriterier, i form av krav och önskemål, som har till uppgift att styra sökandet efter en lösning i rätt riktning. Arbetet fortskred med en omfattande sökning efter redan färdiga abrasivflödesgivare parallellt med inhämtning av information rörande flödesmätning i allmänhet. Då det tidigare inte gav något resultat övergick ansträngningarna mot att finna en mätprincip som skulle klara de uppställda kriterierna. Ett flertal allmänt vedertagna principer för att mäta massflöde studerades och utvärderades. De som klarade utvärderingen gick vidare till en djupare granskning för att minska antalet ytterliggare. Men det visade sig vara svårt att avfärda någon av de mätprinciper som passerat första granskningen utan att utföra några praktiska försök. Water Jet Sweden AB tillfrågades om vilken/vilka mätprinciper som de ansåg vara mest intressanta att gå vidare med. Efter överenskommelse valdes två närbesläktade mätprinciper ut för praktiska studier. Olika abrasivflöden simulerades varvid en förändring av mätsignalen i vissa fall kunde registreras.

Projektet var redan från början erkänt omfattande och även om projektdeltagarna inte lagt fram ett färdigt produktförslag har grunden för ett fortsatt arbete utformats.
Ämnesord / Subject: Maskinteknik - Mechanical Engineering\General

Nyckelord / Keywords: abrasiv, flöde, sandflöde, vattenskärning, flödesmätning, waterjet

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Utvecklingsteknik/Maskinteknik/Mechanical Engineering
Registreringsdatum / Date of registration: 04/01/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Ansel Berghuvud
abe@bth.se
Examinator / Examiner: Ansel Berghuvud
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TEK/avd. för maskinteknik
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: Water Jet Sweden AB

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: rapport_grp2_compressed.pdf (818 kB, öppnas i nytt fönster)