Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Niklas Björkeroth; Yesenia Avalos de Paz , pp. 19. HAL/Sektionen för hälsa, 2006.

The work

Författare / Author: Niklas Björkeroth, Yesenia Avalos de Paz
Titel / Title: En litteraturstudie om olika positiva utbildningar för diabetespatienter
Abstrakt Abstract:

Bakgrund: Bakgrunden till denna litteraturstudie är den låga följsamhet som återfinns hos diabetespatienter både i Sverige och på andra ställen i världen, knappt en tredjedel av svenska diabetespatienter mäter sin blodglukos regelbundet. Flera studier på ännet har kommit fram till att det krävs framförallt bättre anpassning till individuella behov när det gäller utbildningen av diabetespatienter.
Syfte: Syftet med studien är att identifiera koncept som publicerats i vetenskapliga
tidskrifter och som har en bevisat positiv effekt på metabolismen hos typ 2 diabetiker.
Metod: En litteraturgenomgång av ämnet gjordes för att hitta studier som uppvisade interventioner med positivt resultat på A IC värden.
Resultat: Ett flertal studier hittades som visade upp kreativa försök att förbättra utbildningen av diabetespatienter eller anpassa den till förhållanden som inte tagits i beaktning vid dess utformning. Ingen av dessa interventioner gav sämre resultat än för platsen ordinarie diabetesvård och de flesta gav ett bättre resultat. Alla rapporter som hittades gällde interventioner utanför Skandinavien.
Diskussion: Ingen av interventionerna kan implementeras direkt i Sverige utan modifikationer av varierande grad. Det viktigaste med denna studie är att uppvisa ett
antal idéer som visat sig vara effektiva i andra länder och som utan tvekan kan bidra till den svenska kreativiteten på området.

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: Diabetes, utbildning, utveckling, koncept

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Sjuksköterskeprogrammet/Nursing
Registreringsdatum / Date of registration: 11/15/2007
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Mats Persson Lintrup
Examinator / Examiner: Ylva Hellström
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: 20070718_yeseniaa_niklasb.pdf (2002 kB, öppnas i nytt fönster)