Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Jimmy Magnusson , pp. 53. DSN/School of Planning and Media Design, 2011.

The work

Författare / Author: Jimmy Magnusson
Titel / Title: Bergåsa Station
Abstrakt Abstract:

Denna uppsatts är ett kandidatarbete på programmet för Fysisk Planering på Blekinge Tekniska Högskola och omfattar 15 hp. Uppsatsen genomförs under utbildningens tredje år.

Uppsatsen undersöker hur problem och konflikter med konflikter vid hantering av olika sorters trafiksystem på samma plats har skapat en problematisk trafiksituation i Bergåsa. Vilka aktörer som bidragit till att dessa konflikter uppstått undersöks, och hur dessa aktörer även begränsar platsens framtida utveckling. Detta genomförs genom en teknisk och historisk studie av platsen, kopplat till en analys av aktörernas påverkan på processen.

Därefter undersöks hur Karlskrona kommun avser hantera platsens problem i framtiden, och hur kommunen planerar att hantera problem på liknande platser i staden. Den problematik som undersöks här liknar förutsättningarna i Bergåsa med olika trafiksystem i konflikt. Dessa två platser är något mindre komplexa och har färre element att hantera än Bergåsa, men bidrar ändå till ökad kunskap.

Detta följs av ett förslag till ny utformning, ett förslag som tar hänsyn till den problematik på platsen som uppmärksammats och de restriktioner områdets aktörer skapar. Förslaget presenteras i skiss och plan. Avslutningsvis förs en diskussion om platsens restriktioner och utvecklingsmöjligheter.

Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Communications

Nyckelord / Keywords: Bergåsa, Karlskrona, kollektivtrafik, trafikplanering

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8kuepc
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 08/18/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Abdellah Abarkan
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2011magnusson.pdf (14110 kB, öppnas i nytt fönster)